Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2000

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

  

  

6.1. Budżet

   

   

W 2000 roku, w budżecie Wigierski Park Narodowy osiągnął dochody w wysokości 41.124,03 zł, co w porównaniu z planem 42. 000 zł stanowi 97,91 %. Na powyższe dochody składają się:

 • dochody z tytułu dzierżawy gruntów - 4.584,36
 • wpływy za czynsze mieszkaniowe - 21.365,55
 • wpływy za korzystanie z pokoi gościnnych - 8.345,09
 • wpływy za składniki majątkowe - 1.280,00
 • wpływy różne - 5.549,03

Wydatki budżetowe WPN wykonał w wysokości 2.598.653,00 zł, co na planowaną kwotę 2.630.728,00 zł stanowi 98,78 %.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają poniższe tabele.

  

Tabela 16. Dochody budżetowe w 2000 roku w zł

  

Rozdział 4711
Lp. Nazwa paragrafu

§ §

Plan Wykonanie

%

wykonania

1) Dochody z dzierżaw

33

10. 000 4.584,36 45,84
2) Wpływy z usług

42

32. 000 29.710,04 92,84
3) Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

43

- 1.280,00
4) Dochody różne

77

- 5.549,03
5) Odsetki

81

-

Razem

42. 000 41.124,03 97,91

  

  

Tabela 17. Wydatki budżetowe w 2000 roku w zł

  

Lp. Nazwa paragrafu §§ Plan Wykonanie %

wyk.

Rozdział 4711
1. Wynagrodzenia osobowe 11

1.514.663

1.514.663,00

100

2. Nagrody z ZFN 17

112.476

112.475,69

99,9

3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21

6. 870

6. 858,00

99,8

4. Stypendia 24

3.300

3.300,00

100

5. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25

1.565

1.564,20

99,9

6. Podróże służbowe krajowe 28

6.500

6.500,00

100,0

7. Podróże służbowe zagraniczne 29

10. 000

10. 000,00

100,0

8. Materiały i wyposażenie 31

115. 000

107.221,77

93,2

9. Energia 35

66. 000

66. 000,00

100

10. Usługi materialne 36

166.484

143.177,16

86,0

11. Usługi niematerialne 37

24. 000

23.592,36

98,3

12. Kary, odsetki i sankcje 39

-

-

-

13. Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki 38

-

-

-

14. Różne opłaty i składki 40

14. 926

14. 925,03

99,9

15. Składki na ubezpieczenia społeczne 41

287.647

287.139,89

99,8

16. Składki na fundusz płac 42

39.394

39.324,78

99,8

17. Odpisy na ZFŚS 43

37. 926

37. 925,52

99,9

18. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa 66

-

-

-

19. Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin 67

56.340

56.338,60

99,9

20. Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych 72

-

-

-

Razem

2.463. 091

2.431. 016,00

98,7

Rozdział 4997
1. Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej 47

157.637

157.637,00

100

Rozdział 4995
1. Podróże służbowe krajowe 28

6. 000,00

6. 000,00

100

- Materiały 31

-

-

3. Usługi materialne 36

4. 000,00

4. 000,00

100

4 Usługi niematerialne 37

-

-

-

Razem rozdziały 4711+4997+4995

2.630.728

2.598.653,00

98,7

  

  

  

6.2. Gospodarstwo pomocnicze

  

  

W 2000 roku Gospodarstwo Pomocnicze Wigierskiego Parku Narodowego osiągnęło wpływy ze sprzedaży drewna, ryb, licencji wędkarskich, kart wstępu i innych usług turystycznych, w wysokości 5.380.577 zł. Stanowi to 102,3 % planowanej kwoty dochodów, którą szacowano na 5.257.637 zł. W powyższych przychodach dotacje przyznane z zewnątrz wynoszą 1.036.816 zł, w tym dotacja z budżetu Państwa 157.637 zł. Dodatkowe wsparcie finansowe WPN uzyskał od prywatnych darczyńców- firm i osób prywatnych. Łączna kwota darowizn wyniosła w 2000 roku 14.414 zł. Przychody z dotacji stanowią 19,5% ogólnych przychodów.

Koszty realizacji zadań Gospodarstwa Pomocniczego wyniosły 5.380,077 zł, co stanowi 102,3 % planowanej kwoty 5.257,637 zł. Plan i wykonanie poszczególnych zadań Gospodarstwa Pomocniczego przedstawia poniższa tabela „Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów (rodzajów) działalności za 2000 rok” oraz załącznik nr 6 do niniejszej analizy „Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł”.

  

  

Tabela 18. Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego za 2000 rok

  

Dział

Typ działalności Przychody w zł Rozchody w zł
plan wykonanie Plan wykonanie

I.

Ochrona przyrodniczych i kulturowych

zasobów parków narodowych –RAZEM

4.490400

4.560687,13

2.315.258

2121670,35

1.

Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

-

254,16

-

497,90

2.

Ochrona ścisła

-

-

-

102,07

3.

Ochrona ekosystemów wodnych

360. 000

3.79278,08

235.200

235.103,92

4.

Ochrona ekosystemów leśnych

3.898.671

3.968647,20

1.674.943

1.459909,60

A

Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne

3.814.347

3. 814347,20

1.389.750

1.154908,06

B

Hodowla lasu

104.400

104.400,00

186.600

173.545,71

C

Ochrona przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi

49. 900

49.400,00

98.593

131.455,83

5.

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych

1.200

-

3.320

1.208,65

6.

Ochrona zwierząt

27.529

9.507,21

41.764

34.391,60

A

Ochrona zwierząt

-

-

14.344

29.532,30

B

Ochrona zwierzyny łownej

27.529

9.507,21

27.420

4. 859,30

C

Ośrodki hodowli zwierząt

-

-

-

-

7.

Ochrona roślin

-

-

6.981

1.582,98

8.

Ochrona walorów widokowych krajobrazu

-

-

31.000

4.758,57

9.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego

-

38.000

82. 072,81

10.

Ochrona przed pożarami i szkodnictwem

203.000

203,000

284.050

302. 042,25

II

Działalność naukowo-badawcza,

edukacyjna i turystyczna – RAZEM

528.424

595.325,83

1.008.350

1.005.826,35

1.

Działalność naukowo – badawcza

-

-

27.350

21.121,48

2.

Edukacja w zakresie ochrony przyrody i parków narodowych

243.200

243.176,85

377.400

377.314,70

3.

Wydawnictwa

-

-

18. 000

17. 800

4.

Udostępnianie parku dla turystyki

254.224

324.148,98

549.600

549.585,01

5.

Monitoring przyrodniczy i techniczny

31. 000

31. 000,00

36. 000

40. 005,16

III

Pozostała działalność – RAZEM

11.200

221.563,56

1.4540,29

1.664369,69

1.

Plany ochrony i ich rewizja

11.200

11.114,79

16.400

46.760,93

2.

Regulacja stanu posiadania

-

-

9.000

16.296,12

3.

Naprawy budynków i innych środków trwałych

-

16,39

1.002.629

1. 063434,03

4.

Remonty dróg

-

-

25.000

31. 944,37

5.

Transport i gospodarka warsztatowa

-

5.669,64

306.000

380. 943,60

6.

Administracja budynków

-

4.794,85

95.000

117.305,97

7.

Inne - przychody konto 750 i 760/860

-

42.330,89

-

7.684,67

IV

Koszty zarządu

157.637

157.637

480.000

588.210,15

1.

BHP

-

-

43.300

43.303,04

2.

Szkolenia zawodowe

-

-

20.000

19. 901,96

 

OGÓŁEM

5.257.637

5.380.576,52

5.257.637

5.380.076,54

  

  

  

6.3. Fundusze celowe

  

  

W 2000 roku Wigierski Park Narodowy uzyskał dotacje na realizację następujących zadań:

 1. NFOŚiGW - Działalność edukacyjna WPN
 2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań - Realizacja programu pomiarowego ZMŚP w Stacji Naukowej WPN w roku hydrobiologicznym 2000 r.
 3. NFOŚiGW - Ochrona ekosystemów lądowych WPN w 2000 r.
 4. NFOŚiGW - Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej w WPN.
 5. Zarząd Miasta Suwałki - „Dzień Ziemi 2000”, „Sprzątanie Świata”
 6. Ministerstwo Środowiska – zakup nagród za udział w konkursach „Moje miejsce w przyrodzie” i „Przyroda słowem malowana”
 7. Phare-Credo - Zrównoważony rozwój polsko-litewskich obszarów chronionych.
 8. Polskie Biuro REC na Europę Środkową i Wschodnią w Warszawie – Uświadamianie lokalnej społeczności o narastającym problemie śmieci.
 9. NFOŚiGW – Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do modernizacji i zmiany technologii ogrzewania oraz działania zmierzające do oszczędności energii na terenie WPN.
 10. WFOŚiGW w Białymstoku - Zorganizowanie I sztafety rowerowej szlakiem obszarów chronionych woj. podlaskiego, połączonej z konkursem wiedzy ekologicznej i imprezami towarzyszącymi.
 11. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach – Turystyka aktywna na obszarze WPN - Mały Projekt Infrastruktury Nr PI 9609/03/06/L/005
 12. Fundacja EKOFUNDUSZ – Turystyka aktywna na terenie WPN.
 13. Darowizny - cele statutowe WPN

  

Łączna kwota dotacji wyniosła 1.196.592,45 zł. Zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych zadań został omówiony w rozdziałach dotyczących problematyki jakiej te zadania dotyczyły. Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł z podaniem kosztów przedstawia załącznik nr 6.

  

W 2000 roku Wigierski Park złożył 23 wnioski o uzyskanie dotacji finansowych. Spośród nich, do końca 2000 roku 10 z nich uzyskało akceptację, 12 oczekiwało na decyzję i jeden został odrzucony.

Szczegółowy wykaz wniosków składanych w 2000 roku o uzyskanie dotacji finansowych na lata 2000-2003 zawiera tabela na następnej stronie.

  

  

Tabela 19. Wnioski o dotacje składane w 2000 r.

  

Lp. Tytuł wniosku

/ nazwa zadania

Do kogo Ak-

cept.

Koszt Kwota dotacji

tys. zł

tys. zł %
1 Komunikacja społeczna w ochronie przyrody Biuro REC Tak

8,93

2 Ośrodek Rozwoju Zrównoważonego –

opracowanie projektu technicznego

NFOŚiGW ?

186,00

142,00

77
3 Projekt Muzeum Przyrodniczego we wsi Stary Folwark NFOŚiGW ?

356,00

110,00

30
4 Ochrona ekosyst. lądowych WPN-2001 NFOŚiGW ?

1106,00

306,00

5 Turystyka aktywna na terenie WPN EkoFundusz Tak

219,26

109,63

6 Budowa sanitariatów i sieci wodociągowo- kanalizacyjnej

na polu namiot. „Jastrzęby”

EkoFundusz Nie

336,40

125,00

37
7 Infrastruktura edukacyjna i turystyczna

na południowym brzegu jeziora Wigry

EkoFundusz Tak

245,71

117,66

48
8 Budowa infrastruktury turystycznej w WPN Pol -Szwajc

Kom. Śr. Zł.

Tak

245,71

117,66

48
9 Muzeum WPN im. Alfreda Lityńskiego

– projekt do kontraktu wojewódzkiego

Urząd

Marszałkowski

?

11000,00

6600

10 Ośrodek Rozwoju Zrównoważonego Euroregionu Niemen

i Centrum Energii Odnawialnych

- projekt do kontraktu wojewódzkiego

Urząd

Marszałkowski

?

13000,00

11000,00

11 Zagospodarowanie turystyczne WPN

- projekt zadania do kontraktu wojewódzkiego

Urząd

Marszałkowski

?

2895

12 Port wewnętrzny w miejscowości Stary Folwark

– projekt zadania do kontraktu wojewódzkiego

Urząd

Marszałkowski

?

32960

13 Ochrona wód i rozwój funkcji edukacyjnej

na południowym brzegu jeziora Wigry

NFOŚiGW ?

479,20

194,70

41
14 Transgraniczne polsko-rosyjskie szlaki turystyczne Euroregion

Niemen

?

1051,50

15 Szkółka leśna Powały NFOŚiGW ?

2843,20

2032,60

71
16 Działalność edukacyjna WPN - 2000 NFOŚiGW Tak

196,00

190,00

17 Działalność edukacyjna WPN - 2001 NFOŚiGW Tak

423,20

397,60

93
18 Ocalić od zapomnienia NFOŚiGW ?

52,30

38,00

19 Kształcenie kadr w instytucjach zarządzających

lokalnym środowiskiem

Leonardo

Da Vinci

Tak

142,00

121,00

85
20 Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata Miejski

FOŚiGW

Suwałki

Tak

4,8

21 I sztafeta rowerowa szlakiem obszarów chronionych

województwa podlaskiego

WFOŚiGW

Białystok

Tak

43,05

20,00

22 Zagospodarowanie pola namiotowego „Jastrzęby” Minister

 Gospodarki

?

421,4

54,00

23 Konkursy „Moje miejsce w przyrodzie”

i „Przyroda słowem malowana”

Minister

Środowiska

Tak

5,00

1 Znak zapytania oznacza, że wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone

  

  

  

7. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

  

W 2000 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

W pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 19 maja 2000 r. wzięło udział dwunastu członków Rady, siedmiu zaproszonych gości oraz pięciu pracowników WPN. Podczas obrad poruszono sprawy związane z zatwierdzeniem przez Ministra Środowiska Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Prace nad Planem trwały ponad 9 lat i prowadzone były przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Richlinga. Plan obowiązywać będzie przez najbliższych 20 lat. Aby przybliżyć społeczności lokalnej zagadnienia związane z realizacją Planu Ochrony Parku ustalono, że wydane zostanie streszczenie Planu, opracowane w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy (zadania tego nie wykonano w związku z trwającymi w 2000 r. pracami nad zmianą Ustawy o ochronie przyrody i przewidywanymi zmianami dotyczącymi statusu prawnego planów ochrony). Ponadto wydawany będzie periodyk, który ukazywać się będzie kwartalnie i w którym będą poruszane zagadnienia związane z funkcjonowaniem Parku. W dalszej części obrad omówione zostały problemy dotyczące stanu badań naukowych w Parku oraz sprawy monitoringu przyrodniczego. Zaprezentowana została historia oraz główne założenia badań monitoringowych prowadzonych od 10 lat na terenie WPN, ze szczególnym uwzględnieniem roli Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

Na koniec członkowie Rady wzięli udział w objeździe terenu, gdzie obejrzeli najnowsze inwestycje Parku.

  

W drugim posiedzeniu Rady Naukowej WPN, które odbyło się 29 września 2000 r, udział wzięło dwunastu członków Rady, dwóch zaproszonych gości oraz sześciu pracowników Parku. Było to pierwsze posiedzenie Rady w nowej kadencji. Na wstępie wręczone zostały nominacje na członków nowej Rady. W nowym składzie Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego zasiedli:

prof. dr hab. Aleksander Sokołowski - Przewodniczący

Andrzej Strumiłło - Wiceprzewodniczący

Członkowie: prof. dr hab. Roman Andrzejewski

mgr inż. Zbigniew Godlewski

mgr inż. Henryk Grabowski

mgr Mieczysław Grnyo

prof. dr hab. Andrzej Hopfer

dr inż. Andrzej Kolk

dr Tadeusz Krzywosz

mgr inż. Romuald Luto

prof. dr hab. Alina Myrcha

prof. dr hab Andrzej Prejs

dr hab. Edward Stępień

dr Juliusz Twaróg

dr Hanna Werblan-Jakubiec

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

  

W dalszej części obrad Rada została poinformowana o bieżących sprawach Parku, w tym m. in. o współpracy z Litwą w ramach realizowanego projektu „zrównoważony rozwój polskich i litewskich obszarów chronionych”, o współpracy z francuskimi parkami regionalnymi oraz z niemieckim Parkiem Narodowym Muritz. Przedstawione zostały też główne założenia projektu zatytułowanego „Historia jeziora Wigry”, który zostanie złożony do KBN-u wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W dalszej części obrad omówione zostały najważniejsze zamierzenia inwestycyjne Parku na najbliższy okres. Są to głównie: zamontowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w ośmiu leśniczówkach oraz wprowadzenie tematu budowy Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego do programu współpracy polsko-duńskiej. Ponadto Park zamierza rozwinąć system monitoringu przyrodniczego, zaadoptować dla celów turystycznych 100-letnią oborę w miejscowości Krzywe, w której urządzony zostanie sklep pamiątkarski, wybudować w Bryzglu wieżę widokową dla niepełnosprawnych i ogólnodostępny pomost na jeziorze Wigry oraz zmodyfikować pole namiotowe w Jastrzębach. Przedstawione zostały Radzie zmiany w planach działań Parku na rok bieżący, które dotyczyły planu cięć pielęgnacyjnych. Rada Naukowa po wysłuchaniu wyjaśnień zaakceptowała zmiany w planach.

  

  

  

8. KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

  

  

Kontrole wewnętrzne

 • W ramach kontroli wewnętrznych komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Wigierskim Parku Narodowym dokonała dwukrotnie - w dniach 19marca i 16 października 2000 roku - przeglądu stanowisk pracy pracowników własnych oraz w dniu 7 marca 2000 roku skontrolowała sposób prowadzenia prac leśnych przez zatrudnianych usługodawców. W wyniku przeprowadzonych kontroli usunięto stwierdzone nieprawidłowości polegające m. in. na: uzupełnieniu wkładów do apteczek pierwszej pomocy, naprawie i wymianie zniszczonych gniazdek elektrycznych, uzupełnieniu oświetlenia na stanowiskach pracy, zamontowaniu barierki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości, dostosowaniu stanowisk wyposażonych w komputery do obowiązujących przepisów itp.

 • W dniu 29 listopada 2000 roku przeprowadzona została przez uprawnionych pracowników WPN kontrola przestrzegania przepisów bhp oraz stosowania prawidłowych technik przy mechanicznym pozyskaniu drewna przez drwali - motorniczych. Po przeprowadzeniu kontroli komisja uznała, że oceniani pracownicy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia prac przy mechanicznym pozyskaniu drewna ze względu na niedostateczną znajomość przepisów bhp oraz stosowanie niewłaściwych technik ścinki zagrażających zdrowiu i życiu robotników. Pracownicy zostali czasowo odsunięci od wykonywania prac przy pozyskaniu drewna do czasu uzupełnienia niezbędnych wiadomości oraz umiejętności technicznych.

 • Komendant Straży Parku w roku 2000 przeprowadził 2 kontrole wewnętrzne Straży Parku pod kątem prawidłowego i zgodnego z Książką Służb odbywania patroli przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz prowadzonej przez nich dokumentacji. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

 Kontrole zewnętrzne

  

W 2000 roku w Wigierskim Parku Narodowym odbyło się 11 kontroli i 2 rekontrole zewnętrzne. Zakresy, czas trwania oraz nazwy instytucji i nazwiska osób kontrolujących przedstawiają się następująco:

 1. W dniach 04.02. – 07.02 Danuta Minkiewicz z Urzędu Skarbowego w Suwałkach przeprowadziła kontrolę transakcji zawartych z Panem Andrzejem Kalwajtysem z Przedsiębiorstwa „Geo” w Suwałkach. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
 2. W dniach 24.04 – 04.05 Maria Szymańska – główny inspektor kontroli ZUS - przeprowadziła kontrolę:
 • zgłoszeń danych rozliczeniowych dla celów ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania wpłat
  za okres 01.01.1999 – 31.12.1999,
 • zgłoszeń danych identyfikacyjnych płatnika,
 • liczby i rodzaju umów zawartych z własnymi pracownikami w okresie 01.01.1999 – 13. 01.1999.
    Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
 1. W dniu 28.04 Leszek Krzyżewski z KMPSP w Suwałkach przeprowadził kontrolę obszarów leśnych i siedziby WPN w zakresie przestrzegania przepisów p. poż. Uwagi dotyczyły uzupełnienia oznakowania p. poż. Wszystkie obowiązki zostały wykonane w terminie.
 2. W dniu 16.05 Jan Ołtarzewski z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę sprawdzającą z zakresu postępowania mandatowego. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
 3. W dniu 05.06 Teresa Jasińska z Archiwum Państwowego w Suwałkach przeprowadziła kontrolę archiwum zakładowego WPN. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
 4. W dniach 12.06 – 30.06 zespół kontrolny z Ministerstwa Środowiska przeprowadził kontrolę problemową w zakresie: stanu organizacji, zagadnień zatrudnieniowo-płacowych, realizacji zamówień publicznych, gospodarki środkami transportowymi, wykorzystania gospodarczego nieruchomości pozostających w zarządzie Parku, stanu BHP, stanu prac nad opracowaniem planu ochrony, realizacji celów podstawowych oraz realizacji rocznych planów ochrony czynnej ekosystemów Parku. W trakcie kontroli stwierdzono dobrą realizację zadań w zakresie takich zagadnień, jak prace nad opracowaniem planu ochrony Parku, które zostały zakończone przed rozpoczęciem czynności kontrolnych oraz realizacja podstawowych zadań statutowych Parku, która przebiega pomyślnie. Zależnie od ich rodzaju, zalecenia pokontrolne zostały wykonane, wdrożone do stosowania lub trwa ich realizacja.
 5. W dniu 7.07.2000 r. pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku – Małgorzata Kołowerzo przeprowadziła kontrolę nadzoru nad obrotem i stosowaniem trucizn w Pracowni Naukowo-Badawczej WPN. W czasie kontroli sprawdzono zezwolenia na obrót i stosowanie trucizn, zeszyt kontroli trucizn, oraz dokumenty potwierdzające przeszkolenie z zakresu postępowania z truciznami. Stwierdzono uchybienia związane z brakiem właściwego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, brakiem instrukcji bezpiecznej pracy z truciznami i udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia. Przeprowadzono w dniach 17. 07. i 1. 09.2000 r. rekontrole wykazały, że stwierdzone naruszenia usunięto w wyznaczonym terminie.
 6. W dniach 01.08 – 06.10, inspektorzy NIK – Andrzej Wójcik i Przemysław Wojciechowski - przeprowadzili kontrolę pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności funkcjonowania WPN. Kontrolą objęto okres od 01.01.1997 do 30.06.2000 r. Kontrola generalnie pozytywnie oceniła działalność WPN. Administracja Parku podjęła działania mające na celu szybką realizację wniosków pokontrolnych. NIK pozytywnie oceniła działalność WPN w następującym zakresie:
 • WPN posiada opracowany plan ochrony na okres 20 lat, tj. do 2019 roku, zatwierdzony przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 28 z dnia 30. 03.2000 r.
 • Badania kontrolne wykazały, że w realizacji zadań ochronnych w ekosystemach leśnych przestrzegano ustaleń wynikających z zapisów w Planie Ochrony. Rozmiar cięć nie przekraczał ustalonych wielkości. Sprzedaż drewna dla odbiorców masowych, tj. zakładów przetwórczych, odbywała się na podstawie wzajemnie zawartych umów, po uprzedniej negocjacji cen. Dla odbiorców indywidualnych prowadzono sprzedaż detaliczną wg obowiązujących cenników. Ceny drewna ustalane corocznie były wyższe od średnich cen obowiązujących w ościennych nadleśnictwach Lasów Państwowych.
 • Gospodarka leśna po gradacji kornika prowadzona jest prawidłowo. Stan upraw i drzewostanów pod względem zdrowotnym nie budzi zastrzeżeń. Gniazda pokornikowe zostały w całości odnowione. Skład gatunkowy upraw jest zgodny z siedliskiem. Uprawy właściwie zabezpieczono przed zwierzyną.
 • WPN zawarł porozumienie z PIOŚ w sprawie ustanowienia Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Stacja Naukowo – Badawcza współpracuje z uczelniami krajowymi, które na terenie WPN prowadzą badania związane głównie z ekosystemami wodnymi. Sekcja Edukacyjna Parku prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego wśród młodzieży szkolnej, głównie z terenów Suwalszczyzny.
 • WPN jest przygotowany do obsługi ruchu turystycznego i zapewnia właściwy stan bazy turystycznej.
 • Współpraca z samorządami, na terenie których położony jest WPN poszerza się, przyjmując różne formy.
 • WPN na realizację zadań statutowych pozyskuje z różnych źródeł środki pozabudżetowe.
 • WPN dysponuje szczegółowym operatem ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych WPN, uzgodnionym w 1999 r. z Komendantem Podlaskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i jest na bieżąco aktualizowany. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Straży Parku i ochrony mienia WPN.
 1. W dniach 31.08 – 01.09, Andrzej Baniak z Departamentu Kontroli NFOŚiGW przeprowadził kontrolę realizacji umowy nr 87/2000/Wn-50/EE-EE/D – „Działalność edukacyjna Wigierskiego Parku Narodowego”. W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono niezgodności w realizacji dotowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy.
 2. 10. W dniach 26.10 – 31.10, Kazimierz Hałaburda z OJP PIP Białystok przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów BHP przy pracach w gospodarstwie leśnym. W trakcie kontroli nie stwierdzono nie przestrzegania przepisów, drobne nieprawidłowości zostały usunięte.
 3. 11. W dniach 17.11 – 01.12, Jerzy Sójka – st. inspektor z WIOŚ Delegatury w Suwałkach przeprowadził kontrolę budowy studni głębinowych i oczyszczalni przydomowych w Czerwonym Folwarku. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
 4. Za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przyrody w sytuacjach szczególnego ich naruszenia ukarano 26 osób mandatami karnymi na ogólną sumę 825,00 złotych.

W 2000 roku przedstawiciel Straży Parku występował 7 razy w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach i w Augustowie.

W 2000 roku odnotowano jedną skargę. Dotyczyła ona wycieku ropy na wodzie oraz niegrzecznego zachowania w stosunku do pana Wiktora Iwińskiego. Podjęte działania wyjaśniające wykazały, że wyciek oleju napędowego z łodzi nie nastąpił. Osoby uczestniczące w rozmowie nie potwierdziły faktu niekulturalnego zachowania. Tym nie mniej składający skargę został pisemnie przeproszony.

  

  

  

Dalej »