Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2000

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

5. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI PRZYRODNICZEJ I OCHRONNEJ   c.d.

  

  

5.7. Ochrona przed szkodnictwem

   

   

Głównym zagrożeniem dla substancji przyrodniczej i mienia Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego prawidłowej działalności są przestępstwa i wykroczenia polegające głównie na :

 • Zaborze mienia (kradzież drewna ze sztapli lub jego wyręb i kradzież)
 • Kłusownictwie zwierzyny łownej (wnykarstwo)
 • Kłusownictwie rybackim (nielegalne połowy sieciami, prądem elektrycznym, połów wędką bez ważnej licencji)
 • "dzika turystyka" i biwakowanie w miejscach niedozwolonych

W celu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego przed szkodnictwem na jego terenie działa Straż Parku w obsadzie 7 osób. Straż Parku wyposażona jest w broń palną krótką (pistolety O-83), ręczne miotacze gazu, pistolety gazowe oraz indywidualne środki łączności (radiotelefony noszone Motorola P-200 – 7 szt. ). Straż Parku dysponuje 3 samochodami terenowymi Łada NIVA. Samochody te wyposażone są radiotelefony przewoźne. Ponadto Straż Parku posiada łódź motorową oraz wiosłową przystosowaną do pływania z przyczepnym silnikiem zaburtowym. Celem uzyskania szybkich połączeń z Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym Straż Parku wyposażona została w telefony komórkowe.

  

Do zadań Straży Parku Narodowego należy:

 • ochrona mienia (drzewostanów Parku, zwierzyny i ichtiofauny) przez zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie kradzieży drewna i kłusownictwa,
 • utrzymywanie ustalonego porządku oraz kontrola przestrzegania prawa i przepisów porządkowych na terenie Parku,
 • informowanie o nieprawidłowościach z zakresu ochrony krajobrazu w formie pisemnych meldunków składanych Dyrektorowi Parku,
 • ochrona przeciwpożarowa Parku przez patrolowanie o zwiększonej częstotliwości obszarów leśnych w okresie zagrożenia przeciwpożarowego,
 • udział w wypełnianiu obowiązków z zakresie edukacji i informacji turystycznej.

W 2000 roku funkcjonariusze Straży Parku przeszli szkolenie doskonalące w zakresie obrony cywilnej oraz zapoznani zostali z instrukcją alarmową w sprawie postępowania w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia faktu podłożenia ładunku wybuchowego w obiekcie.

Dotychczasowe działanie Straży Parku jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Opracowywane miesięczne plany pracy Straży Parku w zakresie ochrony mienia, zakładają penetrację całego obszaru Wigierskiego Parku Narodowego. Są to patrole samochodowe i piesze oraz patrole łodzią motorową i wiosłową po akwenach i ciekach wodnych WPN, ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych miejsc w różnych porach doby.

  

W wyniku tych działań znaleziono i podjęto głównie z jeziora Wigry

 • 201 szt. sieci zastawionych przez kłusowników
 • 14 szt. żaków
 • 12 szt. sznurów
 • 23 szt. wędek żywcowych - samołówek (okres zimy)

Ponadto ujęto na gorącym uczynku kłusowników:

 • łowiących w jeziorze rezerwatowym przy użyciu prądu - 2 osoby
 • łowiących siecią - 2 osoby
 • łowiącego wędką w okresie ochronnym – 1 osobę

W wyniku kontroli samochodu osoby podejrzanej o zamiar popełnienia przestępstwa znaleziono w bagażniku samochodu sieci na które właściciel samochodu nie posiadał zezwolenia. Sieci odebrano i zabezpieczono.

Dzięki szybkiemu działaniu Straży Parku i dobrej współpracy z Policją, w zabudowaniach mieszkańca wsi Krusznik znaleziono sieci skradzione rybakom WPN.

W miesiącach letnich (od czerwca do września) w weekendy regularnie miały miejsce wspólne patrole z Policją. W ramach współpracy z Policją (Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Komendy Powiatowe w Augustowie i Sejnach), funkcjonariusze Straży Parku odbyli wspólnie z funkcjonariuszami z tych Komend 33 patrole. W trakcie tych patroli:

- ujawniono 82 wykroczenia

- nałożono 26 mandatów karnych

- pouczono 76 osób

- wylegitymowano 102 osoby

- przeprowadzono 9 interwencji

- skontrolowano 37 placówek wypoczynku, miejsc biwakowych i kąpielisk

- skontrolowano 17 jednostek pływających i 50 wędkarzy.

 

Współdziałanie Straży Parku z Policją polegało na wspólnych patrolach zmotoryzowanych i pieszych po drogach, szlakach turystycznych i terenie WPN oraz łodzią motorową po jeziorze Wigry. Patrole po lądzie odbywały się w szczególności w miejscach zbiorowego wypoczynku, tj. w miejscowościach: Gawrych Ruda, Stary Folwark, Bryzgiel, Wigry, Czerwony Krzyż, Rosochaty Róg, Krusznik i Krzywe. Celem tych wspólnych służb było zapobieganie kradzieżom drewna, kłusownictwu, oraz zapobieganie naruszeniom przepisów dotyczących ochrony przyrody. W ramach współpracy na bieżąco dokonywano wymiany informacji o zagrożeniach i możliwości zapobiegania oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom. Współpraca układała się dobrze i przyczyniła się do ujawnienia wielu wykroczeń oraz polepszenia stanu bezpieczeństwa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

Za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przyrody w sytuacjach szczególnego ich naruszenia ukarano 26 osób mandatami karnymi na ogólną sumę 825,00 złotych.

  

Wnioski

 • Z przeprowadzonej analizy zagrożeń i przyczyn ich powstawania wynika, że w aktualnie istniejących warunkach całkowita eliminacja przestępstw i wykroczeń jest praktycznie niemożliwa. Natomiast możliwe wydaje się zmniejszenie ich ilości i częstotliwości, dzięki zaangażowaniu wszystkich Służb Parku. Polega to na systematycznym i częstym patrolowaniu terenu WPN, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obszarów newralgicznych najbardziej narażonych na zabór mienia i kłusownictwo, oraz dziką niekontrolowaną turystykę.

 • Do pełnego zaspokojenia potrzeb Straży Parku niezbędny jest zakup silnika spalinowego (ekologicznego) o mocy 5 KM oraz echosondy przenośnej z możliwością jej montażu na pokładzie łodzi motorowej. Zachodzi również konieczność przydzielenia Straży Parku częstotliwości operacyjnej, niedostępnej dla innych służb Parku.

  

  

5.8. Infrastruktura gospodarcza

  

  

W ramach działalności sekcji remontowo - budowlanej w minionym roku wykonano następujące prace:

 1. Zakończono realizowaną przy udziale środków funduszu Phare oraz Ekofunduszu inwestycję pod nazwą „Turystyka aktywna na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego”, w trakcie której wybudowano dwie platformy obserwacyjne w miejscowościach Wiatrołuża i Nowa Wieś, kładkę długości 390 m, umożliwiającą swobodne przejście przez podmokłe tereny doliny rzeki Czarna Hańcza, zagospodarowano zadaszone miejsce edukacji i wypoczynku we wsi Krzywe. Na trasach turystycznych i w wyeksponowanych miejscach ustawiono kilkadziesiąt tablic informacyjnych i drogowskazów. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono modernizację budynku leśniczówki Gawarzec, w którym min. zainstalowano pompę ciepła i oczyszczalnię ścieków oraz zaadaptowano na stajnię znajdujący się obok budynek inwentarski. Inwestycja trwała od września roku 1999 do czerwca roku 2000.

 2. W miesiącach sierpień – październik zakończono rozpoczęty w roku ubiegłym remont kapitalny budynku mieszkalnego – dwurodzinnego przy wylęgarni ryb w miejscowości Tartak. Wymieniono pokrycia dachu i przeprowadzono remont mieszkań.

 3. W miesiącach sierpień- grudzień przeprowadzono gruntowny remont leśniczówki Leszczewek, w tym m. in. wymieniono pokrycia dachu, ocieplono i oszalowano ściany zewnętrzne budynku, wyremontowano mieszkanie i wykonano kancelarię leśniczego. Zagospodarowano także poddasze budynku, wykonując tu dwa pokoje gościnne z węzłem sanitarno – kuchennym.

 4. Od września do grudnia zrealizowano współfinansowaną przez NFOŚiGW inwestycję polegającą na instalacji nowego źródła ciepła w budynku Dyrekcji Parku w Krzywym. W trakcie tego zadania zainstalowano pompę ciepła Hibernatus o mocy 132 kW oraz baterię kolektorów słonecznych. Kotłownia została wyposażona w nowoczesną automatykę, umożliwiającą automatyczne dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do aktualnego zapotrzebowania budynku.

 5. W czwartym kwartale rozpoczęto intensywne prace remontowe w wielu budynkach. Remonty objęły niżej wymienione obiekty:

  5.1 Królówek - budynek leśniczówki. Ocieplenie budynku wymiana okien i pokrycia dachu. Rozpoczęto modernizację poddasza z zamiarem wykonania tam pokoi gościnnych.

  5.2 Bryzgiel - budynek leśniczówki. Wymiana pokrycia dachu, ocieplenie i oszalowanie oraz zagospodarowanie poddasza z zamiarem wykonania pokoi gościnnych w budynku leśniczówki. Wymieniono ogrodzenie osady i oszalowano budynek gospodarczy.

  5.3 Stodoła przy miejscu edukacji i wypoczynku w Krzywym. Doprowadzono wodę z wodociągu, wymieniono pokrycie dachu, we wnętrzu budynku wydzielono pomieszczenie do przygotowania posiłków i trzy kabiny sanitarne, w tym jedną przystosowaną do potrzeb niepełnosprawnych.

  5.4 Leśniczówka w miejscowości Krzywe - ocieplono stropy i podłogi mieszkania leśniczego oraz kancelarii, wykonano okładziny podłogowe z płytek terrakoty. Oczyszczono i zaimpregnowano deski elewacji budynku.

  5.5 Budynek Dyrekcji Parku Krzywe - przeprowadzono remonty pokoi gościnnych i dwóch mieszkań. W trakcie remontu wymieniono okładziny podłogowe, osprzęt, sanitarny, wyszpachlowano i pomalowano ściany. Do pokoi gościnnych zostały zakupione nowe meble.

  5.6 Leśniczówka Sobolewo II - Budynek odzyskany w roku 2000 od obcego lokatora. Prace remontowe objęły oczyszczenie i wymalowanie ścian i podłóg mieszkania oraz niżej wymienione roboty zewnętrzne - wymiana okien, ocieplenie i oszalowanie deskami ścian budynku wraz z podbudową fundamentów. Przed wejściem do budynku wyremontowano ganek osłaniający drzwi. Wykonano nowe ogrodzenie osady.

  5.7 Leśniczówka Krusznik - wykonanie okładzin podłogowych na parterze budynku, wymiana okien oraz remont ganku przed wejściem do budynku.

  5. 8 Leśniczówka Mikołajewo – wyremontowano ganek przed wejściem do budynku.

  5. 9 Czerwony Folwark 10 - Budynek ocieplono styropianem i wykonano elewację metodą lekką, wymieniono pokrycie dachu.

  5.10 Leśniczówka Wysoki Most - wymiana okien, ocieplenie i oszalowanie deskami ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego. Naprawa poszycia ścian i wrót budynków gospodarczych.

  5.11 Leśniczówka Lipowe - wymiana okien, modernizacja łazienki.

  5.12 Leśniczówka Samle II - wymiana okien, ocieplenie i oszalowanie deskami ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

  5.13 Hydrofornia Krzywe - Budynek ocieplono styropianem. Z wnętrza usunięto wyposażenie hydroforni i przystosowano budynek na potrzeby magazynu sprzętu p. poż. i garaż dla nowo zakupionego samochodu.

  5.14 Leśniczówka Buda Ruska - wymieniono pokrycie dachu, wykonano instalację centralnego ogrzewania oraz przeprowadzono remont bieżący mieszkania

  5.15 Wykonano wodociąg lokalny w miejscowości Czerwony Folwark

  5.16 Ze względu na obniżenie się zwierciadła wody pogłębiono metodą wiertniczą studnie przy budynkach: Sobolewo I i II, Krusznik, Lipowe, Wysoki Most, Maćkowa Ruda „ nadleśnictwo”, Mikołajewo, Budzisko.

  5.18 Rozebrano 6 domków turystycznych na terenie Ośrodka Edukacyjnego Słupie ze względu na ich zły stan techniczny

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów wyżej omówionych prac.

  

Tabela 14. Zestawienie kosztów remontów w 2000 roku (zł)

  

Lp.

Opis

Koszt

Turystyka aktywna w obszarze WPN

1

Prace na terenie osady Gawarzec

241 252

2

Wykonanie kładki przez dolinę rzeki Czarna Hańcza

131 174

3

Wykonanie wieży widokowej Nowa Wieś

29 143

4

Wykonanie wieży widokowej Wiatrołuża

29 281

5

Wykonanie konstrukcji drewnianych do zawieszenia tablic informacyjnych

oraz dwóch daszków z ławami i stołem

8 500

6

Wykonanie zadaszonego punktu ogniskowego i parkingu przy w. w. Wiatrołuża

- prace ziemne i konstrukcje drewniane

60 545

Razem turystyka aktywna

499 895

7

Rozebranie i wywiezienie gruzu OEŚ Słupie

20 000

8

Remont leśniczówki Leszczewek

163 253

9

Remont budynku mieszkalnego Tartak

144 426

10

Instalacja pompy ciepła w budynku Dyrekcji Parku w Krzywym

wraz z częściową modernizacją sieci c. o w budynku i wykonaniem studni głębinowej

292 890

11

Instalacja baterii kolektorów słonecznych na dachu budynku Dyrekcji Parku w Krzywym

6 9243

12

Wykonanie sieci wodociągowej w Czerwonym Folwarku

16 819

13.

Remont leśniczówki Samle II

32 000

14

Remont leśniczówki Sobolewo II

50 000

15

Remont leśniczówki Buda Ruska

29 433

16

Remont leśniczówki Wysoki Most

30 000

17

Remont hydroforni Krzywe

29 500

18

Remont leśniczówki Bryzgiel

64 200

19

Wymiana okien w leśniczówkach Sobolewo II, Krusznik, Lipowe, Samle II, Wysoki Most, Lipowe

62 593

20

Remont leśniczówki Królówek

121 980

21

Pogłębienie studni przy leśniczówkach Sobolewo I i II, Maćkowa Ruda, Wysoki Most, Lipowe, Krusznik

32 951

22

Remont leśniczówki Krusznik

17 586

23

Remont leśniczówki Lipowe

6 945

24

Remont budynku mieszkalnego Czerwony Folwark 10

12 000

25

Remont pokoi gościnnych Krzywe

49 482

26

Remont leśniczówki Krzywe

24 736

27

Remont stodoły przy miejscu ogniskowym Krzywe

73 999

28

Remont ganku przy leśniczówce Mikołajewo

4 000

Ogółem wartość prac remontowych, rok 2000:

1 847 931

  

  

  

5.9. Zatrudnienie, wynagrodzenia, szkolenia

  

  

Zatrudnienie, wynagrodzenia

  

W roku 2000 przeciętne zatrudnienie w Wigierskim Parku Narodowym wynosiło 99 etatów, w tym:

 • 66 etatów w,,budżecie’’,
 • 33 etaty w gospodarstwie pomocniczym

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 2000 roku wynosiło:

 • 1.912  zł w,,budżecie’’
 • 1.296 zł w gospodarstwie pomocniczym

Wszystkie ruchome składniki wynagrodzenia, takie jak umundurowanie i nagrody jubileuszowe zostały w pełni zrealizowane.

Prace z zakresu ochrony ekosystemów lądowych w większości są wykonywane przez wyłonione w drodze przetargu Zakłady Usług Leśnych.

W 2000 roku pracowało 8 Zakładów Usług Leśnych zatrudniających około 100 osób w okresie pielęgnacji upraw.

  

Szkolenia

  

Tematykę szkoleń, seminariów i konferencji, w których uczestniczyli pracownicy WPN, przedstawia poniższa tabela.

  

Tabela 15. Szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników WPN w 2000 roku:

  

Lp.

Tematyka

Termin

Organizator

Liczba

uczest. *

1. Wizyta studialna oraz posiedzenie komitetu sterującego projektem

„Model danych dla polskich parków narodowych,

Ringkjobing County - Dania

19-21.01

Ringkjobing County

2

2. Szkolenie komendantów Straży Parku i specjalistów

do spraw ochrony p. poż.

24-27.01

KZPN

2

3. Seminarium polsko - francuskie nt. „Parki jako ważne narzędzie

podejścia uczestniczącego i kontraktowego”

15-20.02.

Federacja Francuskich

Parków Naturalnych

2

4. Warsztaty „Wylęgarnia 2000”, Żabieniec

17-18.02

RZD i ZGS IRŚ

2

5. Seminarium „Turystyka i edukacja środowiskowa

na przygranicznych obszarach Polski i Litwy”, Suwałki

21-22. 02

WPN i Stowarzyszenie

Gmin „Wigry”

7

6. Studia Podyplomowe „Ochrona Parków Narodowych”

III-XI

SGGW w W-wie

2

7. „Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia kadr dla turystyki

– doświadczenia europejskie”, Müritz - Niemcy

06-25.03

Leonardo Da Vinci

1

8. II Forum Dyskusyjne, Ojców

6.04

Ojcowski PN

1

9. Seminarium „Ochrona różnorodności przyrodniczej i przyjazne

dla środowiska metody gospodarowania”. , Marcinkonys - Litwa

17-18.04

WPN i Stowarzyszenie

Gmin „Wigry”

6

10. Wyjazd poznawczy połączony ze spływem rzeką Ułą

w Dzukijskim Parku Narodowym

5-7.05

WPN

9

11. Międzynarodowe warsztaty herpetologiczne, Słupie

20–28.05

WPN

6

12. Szkolenie okresowe drwali motorniczych

z weryfikacją znajomości zasad bhp przy pracach leśnych

26.05

WPN

7

13. Kurs podstawowy bhp dla pracowników parku

31.05

-01. 06

WPN

9

14. Seminarium nt: "Ochrona ekosystemów leśnych WPN"

01-02.06

KZPN

1

15. V Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Olsztyn

14-16.06

IRŚ w Olsztynie

1

16. Seminarium naukowe dla absolwentów studium podyplomowego

15-18.06

SGGW

1

17. Kurs sternika motorowodnego

17.06

PZMiNW

4

18. Międzynarodowe warsztaty herpetologiczne, Kampinos

02-03.07

Kampinoski PN

2

19. Akademia Nieświeska

02-08.08

Ośrodek Ochrony

Zabytkowego Krajobrazu

2

20. Kurs językowy w zakresie stosowania poszczególnych kręgów

temat. z dziedziny turystyki, kult. i krajoznawstwa danego obszaru

językowego

4.09

Konsultacyjna Agencja

Języków Obcych Suwałki

2

21. Metody i narzędzia do identyfikacji i ewaluacji projektów

rozwoju obszarów wiejskich w krajach UE, Szeligi

04-08.09

EKSPERT-SITR

Koszalin

2

22. Ustalanie kapitału początkowego

16.09

ZUS O/ Białystok

1

23. XI Ogólnopolskie Sympozjum ZMŚP, Diabla Góra

19-21.09

2

24. IV Krajowa Konferencja „Ochrona Przyrody a turystyka”,

pt. „Turystyka w parkach narodowych”

19-22.09

Wyższa Szkoła

Pedagog., Rzeszów

1

25. Europejskie dyrektywy w zakresie bhp

27.09

Tow. Nauk. Organiz.

i Kierownictwa Białystok

1

26. Małe zamówienia publiczne do 30 tys. EURO

29.09

Międzywojew. Ośr.

Doskonalenia Kadr

Białystok

3

27. Konferencja „Podsumowanie wniosków Programu UE

Phare STRUDER 2”

11.10

PARR w W-wie

1

28. Projektowanie i składanie wniosków

w ramach programu „Leonardo da Vinci”

25.10

Krajowe Biuro Programu

Leonardo Da Vinci

2

29. Wyjazd szkoleniowy w ramach projektu

„Pasaże dla fauny na wybranych odcinkach dróg Polski”, Dania

31.10

-05.11

Amphi Consult

1

30. Seminarium "Ostrożnie z ogniem", Suwałki

10.11

ZOSP RP w Suwałkach

30

31. Fachowy język niemiecki w ochronie przyrody i komunikacji”,

Schneverdingen - Niemcy

11-18.11 EUROPARC

1

32. Projekty pilotażowe rozwoju zasobów ludzkich

na terenach wiejskich, z uwzględnieniem dorobku prawnego

i instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz potrzeb

procesu przystąpienia Polski do UE

20-22.11

EKSPERT-SITR

Koszalin

1

33. Szkolenie wyjazdowe pracowników WPN z zakresu etnografii,

Warszawa, Izabelin, Ciechanowiec, Tykocin

22-24.11

WPN

33

34. Kurs okresowy dla pracowników służb bhp

04-07.12

Międzywojew. Ośr.

Doskonalenia Kadr

Białystok

1

35. Wyjazd studialny do wybranych muzeów Niemiec i Danii

5-10.12

WPN

6

* liczba uczestników – dotyczy nie wszystkich uczestników, tylko pracowników WPN

  

  

  

Dalej »