Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2000

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU c.d.

   

   

3.3. Działalność edukacyjna

     

     

W 2000 roku w skład sekcji do spraw edukacji wchodziły 3 osoby – kierownik Ośrodka Edukacji Środowiskowej, adiunkt i referent ds. edukacji. W maju 2000 roku pion edukacji został wzmocniony przez, zatrudnionego w Gospodarstwie Pomocniczym WPN, specjalistę ds. edukacji kulturowej.

  

W styczniu pracownicy sekcji edukacji realizowali program edukacyjny pt. „Uświadomienie lokalnej społeczności o narastającym problemie śmieci”. Program miał na celu uświadomienie zasad racjonalnej gospodarki odpadami, a także szkolenie w zakresie segregacji odpadów. Przeprowadzono liczne prelekcje i pokazy filmów w szkołach na terenie Parku. W ramach programu zorganizowano konkurs plastyczny „Śmieci wokół nas”, zredagowano i rozpropagowano ulotkę oraz ankietę nt. stanu świadomości mieszkańców Parku w zakresie problemu odpadów. Analizy przeprowadzonej ankiety zostały przedstawione do wykorzystania dyrektorom wymienionych szkół oraz wójtom gmin. Śmieci zebrane w akcji przez uczniów objętych programem zostały przewiezione do kompostowni w Suwałkach. Ponadto dla młodzieży uczestniczącej w programie zorganizowany został „Dzień Ekologiczny”, podczas którego odbyły się liczne konkursy, quizy i zabawy.

  

W lutym pracownicy edukacji uczestniczyli w seminarium „Turystyka i edukacja środowiskowa na przygranicznych obszarach Polski i Litwy”, realizowanym w ramach programu „Zrównoważony rozwój polskich i litewskich obszarów chronionych”. W dniach 21 – 25 lutego w ramach seminarium dyskutowano o rozwoju turystyki na Litwie i Suwalszczyźnie, perspektywach rozwoju ekoturystyki, edukacji środowiskowej i agroturystyki.

  

W marcu rozpoczęto realizację programu „Moja Mała Ojczyzna” dla młodzieży gimnazjalnej, we współpracy z Biblioteką Publiczną w Suwałkach. Program obejmował cykl spotkań z młodzieżą, która zapoznała się z walorami środowiska przyrodniczego Suwalszczyzny, formami ochrony przyrody w naszym regionie. Ponadto ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Moje miejsce w przyrodzie”. W konkursie wzięła rekordowa liczba uczestników - w sumie około 850 osób z ponad 50 szkół województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.

  

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród nastąpiło w kwietniu. Tradycyjnie połączono je z obchodami Dnia Ziemi, które w roku 2000 trwały w Wigierskim Parku Narodowym przez trzy dni. Inauguracja obchodów miała miejsce 18 kwietnia, kiedy to przygotowano liczne atrakcje – wystawę prac laureatów konkursu plastycznego, pokazy filmów o tematyce przyrodniczej, wycieczki terenowe pod opieką przewodników, warsztaty plastyczne, rajd rowerowy, biegi przełajowe, gry i zabawy ruchowe, quizy, rozgrywki piłki siatkowej, połączone z poczęstunkiem wojskową grochówką. W trakcie dwóch następnych dni w Parku ogłoszono „drzwi otwarte”, w czasie których wszyscy chętni mogli zwiedzać salę ekspozycyjną oraz ścieżki edukacyjne pod opieką przewodników. W czasie trzydniowych obchodów Dnia Ziemi odwiedziło nasz Park około 2300 osób – głównie przedszkolaków, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

   

Maj był miesiącem szczególnie pracowitym i obfitującym w wydarzenia edukacyjne. W dniach 11 –13 maja, w Ośrodku Edukacji Środowiskowej zorganizowano seminarium dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu Parku. W seminarium uczestniczyły w sumie 42 osoby, a tematem wiodącym było promowanie odnawialnych źródeł energii, przeprowadzono także zajęcia laboratoryjne z mikroskopami i zajęcia terenowe. W dniu 17 maja współuczestniczyliśmy w przeprowadzeniu V Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego przy SP Nr 5 w Suwałkach pt: „W czystym osiedlu, w czystej gminie, w zdrowym środowisku”. Finał konkursu miał miejsce w dniu 24 maja.

W dniach 22 – 26 maja młodzież województwa podlaskiego uczestniczyła w I Sztafecie Rowerowej Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego. W Sztafecie wzięły udział szkoły leżące na terenie Białowieskiego, Biebrzańskiego, Narwiańskiego i Wigierskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W sumie w Sztafecie uczestniczyło ponad 900 osób. Uczestnikami sztafety byli uczniowie szkół podstawowych i średnich leżących na jej trasie. Uczestnicy Sztafety oprócz zmagań z trudami jazdy, wykazywali się wiedzą w konkursach etapowych i konkursie finałowym. Każdy dzień Sztafety kończył się otwartym spotkaniem pracowników parku z uczestnikami imprezy, młodzieżą lokalnych szkół, nauczycielami i okolicznymi mieszkańcami. Spotkania miały charakter festynów połączonych z prezentacją parków. Finał Sztafety miał miejsce na terenie WPN w Krzywem.

Dzień 25 maja był dniem finałowym konkursu poetycko-muzycznego pt. „Przyroda słowem malowana”. Konkurs odbył się w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach. W konkursie uczestniczyło 99 uczniów w dwóch kategoriach artystycznych – 43 osoby w recytacji i 56 osób w kategorii piosenka.

  

W dniu 5 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie cyklu spotkań „Moja Mała Ojczyzna” i konkurs wiedzy podsumowujący wiedze zdobytą przez słuchaczy. W czerwcu także miał miejsce X Wielodyscyplinowy Rajd po Wigierskim Parku Narodowym. Zorganizowany został on we współpracy z suwalskim oddziałem PTTK. Zakończył się konkursem wiedzy na temat WPN.

  

W dniu 15 września odbyła się Akcja Sprzątania Świata w WPN. Wzięło w niej udział w sumie ponad 1000 osób. Najliczniej wspomagała nas młodzież szkół średnich (504 osoby). Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści stanowili grupę około 370 osób. Wraz z młodzieżą, ramię w ramię sprzątali nauczyciele i wykładowcy, a także administracja parku i służby terenowe (w sumie około 150 osób). WPN zapewnił sprzątającym worki na śmieci oraz wywóz śmieci do Kompostowni Miejskiej w Suwałkach. Na zakończenie Akcji zorganizowano ogniska w kilku miejscach zbiorczych (m. in. Plaża j. Czarne, Gawrych Ruda pole namiotowe "U Jawora", Stary Folwark ). Po zakończeniu akcji przygotowano ogniska, gdzie strudzeni zbieracze mogli posilić się kiełbaskami i napojami. Towarzyszyli im pracownicy Wigierskiego Parku w pogadankach o przyrodzie, wręczając także nagrody dla najaktywniejszych zbieraczy. We wrześniu ogłoszony został także konkurs plastyczny, we współpracy z innymi parkami narodowymi i krajobrazowymi leżącymi na terenie Zielonych Płuc Polski, pt. Moje ulubione miejsce w Parku. Finał konkursu zaplanowany jest na 22 kwietnia 2001 roku, podczas Spotkań z Naturą i Sztuką „Uroczysko 2001”.

  

W październiku (26.10) w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego odbył się finał konkursu wiedzy pt. „Turniej Wiedzy o Przyrodzie” dla uczniów szkół podstawowych. W I etapie - szkolnym wzięło udział ok.1500 uczniów. W finale uczestniczyło 36 uczniów. Rozdanie nagród odbyło się 27 października.

  

Ponadto, przez cały rok promowano Park drogą korespondencyjną, odpowiadając na wszelkie prośby o materiały dotyczące jego funkcjonowania. W ciągu całego roku przekazywane były również materiały edukacyjne oraz kwartalnik „Parki Narodowe” szkołom z gminy Sejny, Suwałki i Nowinka, za pośrednictwem Wydziału Edukacji w Suwałkach (ponad 60 egzemplarzy co kwartał).

  

Na podstawie porozumienia zawartego między dyrekcją Parku a Zespołem Szkół Nr 1 w Suwałkach, od 1997 roku systematycznie prowadzone były zajęcia z ekologii na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Do roku szkolnego 1999/2000 zajęcia prowadził L. Krzysztofiak, a od roku szkolnego 2000/2001 zajęcia prowadzi W. Malinowska. Spotkania odbywają się w soboty jako zajęcia pozalekcyjne. Celem tych zajęć jest uzupełnienie wiadomości, wykorzystanie ich w praktyce i zdobycie nowych umiejętności. Zajęcia planowane są na 5 godzin każde. Składa się na nie część teoretyczna i terenowa. Program realizowany na terenie WPN skupia większą uwagę na kształtowaniu uczuć, kultury przyrodniczej, przekazywaniu tego co się dzieje w przyrodzie, wyrabianiu odpowiednich nawyków, dostrzeganiu tego, co trzeba dla niej zrobić. Lekcje opierają się na poznawaniu przyrody za pośrednictwem różnych zmysłów. Zajęcia stały się zapleczem szkoły w zdobywaniu praktycznej wiedzy poprzez osobiste doświadczenie. Uczniowie podczas zajęć wykorzystują sprzęt specjalistyczny Ośrodka Edukacji Środowiskowej WPN, przyrządy pomiarowe, różne pomoce dydaktyczne, a także przygotowywane są im arkusze robocze do wypełniania podczas obserwacji czy pomiarów.

  

Sekcja edukacji wspomagała również dział turystyki w oprowadzaniu grup uczniów, przedszkolaków i dorosłych turystów z kraju i z zagranicy po sali ekspozycyjnej i ścieżkach dydaktycznych. W sumie w roku 2000, oprowadzono około 52 grupy turystów (1948 osób).

  

Z bazy noclegowej Ośrodka Edukacji Środowiskowej skorzystało 370 osób. Była to młodzież z następujących szkół: SP Nr 5 Suwałki, SP Stary Folwark, SP Mikołajewo, SP Maćkowa Ruda, SP Płociczno, LO Białystok, Zespół Szkół Rolniczych Białystok, I LO Suwałki, LO Wysokie Mazowieckie, II LO Warszawa, SP Nr 6 Suwałki, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Suwałki, Zespół Szkół Rolniczych Suwałki, a także studenci odbywający praktykę w WPN z następujących ośrodków: Wydz. Leśny SGGW W-wa, Uniwersytet Warszawski, Ochrona Środowiska z Uniwersytetu w Olsztynie, UJ w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Wszechnica Mazurska z Olecka.

  

Wystawy

W 2000 roku WPN prezentował poza swoją siedzibą wystawy posterowe prezentujące Park w:

 • Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
 • Akademii Medycznej w Białymstoku
 • a konferencji „Turystyka w parkach narodowych”, 19-22. 09
 • W pokamedulskim zespole klasztornym w Wigrach

 

Wydawnictwa

W roku 2000 ukazały się następujące publikacje popularyzujące wiedzę o Parku:

1. Borejszo J. , Kamiński M. , Krzysztofiak L. , Szkiruć Z. 2000: Wigierski Park Narodowy. Przewodnik kieszonkowy. Multico, Warszawa.

2. Krzysztofiak A. , Krzysztofiak L. , Romański M. 2000. Przewodnik po ścieżce przyrodniczej „Płazy”.

3. Krzysztofiak A. , Krzysztofiak L. 2000. Składanki folderów: „Płazy”, „Porosty”, „Storczyki”, „Ptaki”, „Pszczoły”, „Owady wodne”. Wigierski Park Narodowy wydał 6 kompletów ulotek (w sumie 33 foldery w nakładzie 1000 sztuk każdy), o następujących tytułach: Ptaki WPN (Ochrona czynna, Ptaki drapieżne, Ptaki łąk i pól, Ptaki lasów, Ptaki wodne, Ptaki chronione, Wiadomości ogólne), Owady wodne (Wiadomości ogólne, Chruściki, Chrząszcze, Pluskwiaki, Ważki ), Pszczoły (Wiadomości ogólne, Pszczoły rzadkie i zagrożone, Pszczoły lasów, Pszczoły terenów otwartych, Pszczoły chronione), Porosty ( Wiadomości ogólne o porostach, Porosty naskalne i wielośrodowiskowe, Monitoring porostów, Znaczenie porostów, Porosty nadrzewne i naziemne), Storczyki (Wiadomości ogólne o porostach; Kruszczyk, Lipiennik; Gnieźnik, Listera, Tajęża, Wątlik, Wyblin; Kukułka), Płazy (Ropuchy, Traszki, Kumak nizinny i Grzebiuszka ziemna, Żaby, Znaczenie i ochrona płazów).

4. Krzysztofiak A.2000. Czynna ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym. Las Polski.

5. Borejszo J. , Drobelis E. , Kamiński M. , Lepelë M. 2000. Nad Niemnem i Czarną Hańczą. Stowarzyszenie Gmin „Wigry”.

Wigierski Park Narodowy wydał również kalendarz ścienny na rok 2001, w nakładzie 500 sztuk.

  

Muzeum

W 1999 roku Salę Ekspozycyjną odwiedziły 6644 osoby.

  

Biblioteka

Na stan księgozbioru biblioteki w 2000 roku wpisano 356 pozycji książkowych, co daje ogólną liczbę 2 278 sztuk woluminów.

  

  

  

3.4. Turystyka

  

  

Wigierski Park Narodowy w 2000 roku podjął wiele działań w celu racjonalnego rozwoju i zagospodarowania turystycznego, głównie jeśli chodzi o stworzenie infrastruktury turystycznej pozwalającej na realizację różnych form turystyki kwalifikowanej i obsługi turystów odwiedzających Park.

Liczbę turystów, którzy odwiedzili WPN w 2000 roku szacunkowo określa się na 60 tys. osób. Liczbę tę określono na podstawie:

 • analizy stanu bazy turystycznej oraz ruchu turystycznego zorganizowanego (tabela 3)

 • oszacowania indywidualnego ruchu turystycznego.

  

Tabela 3. Stan bazy turystycznej i ruch turystyczny na terenie WPN w latach 1998-2000

  

L. p.

Wyszczególnienie

Ilość miejsc

1998

1999

2000

1.

Ilość grup z kompleksową obsługą (przez WPN)

Liczba osób

w tym :

Liczba grup zagranicznych

Liczba cudzoziemców

-

 

161

5700

51

1349

 

161

5220

26

428

 

163

6641

12

306

2.

Liczba sprzedanych kart wstępu

-

9000

15000

12705

3.

Liczba sprzedanych licencji wędkarskich

-

4465

4640

4450

4.

Ośrodek Edukacji Środowiskowej – noclegi

45

295

348

370

5.

Liczba uczestniczących w zajęciach w OEŚ

2500

340

394

6.

Pokoje gościnne w leśniczówkach i siedzibie Parku

38

324

257

397

7.

Pola namiotowe Wigierskiego Parku Narodowego

- Jastrzęby

- Gremzdówka

- Bindużka

- Za szkołą

[namioty]

100

30

30

30

[osób]

443

179

420

1066

[osób]

1032

344

223

1100

[osób]

600

385

537

929

8.

Pola namiotowe prywatne

- W Rosochatym Rogu (J. Nowel)

- W Rosochatym Rogu (Giedrojć)

- W Mikołajewie (Jabłoński)

- W Wigrach (Grudkowska)

- W Maćkowej Rudzie (Z. Tarlecki)

- W Kruszniku (M. Pietrewicz)

- W Bryzglu (I. Kulbacka)

- W Gawrych Rudzie (J. Jaworowski)

- W Cimochowiźnie (Majewski)

[namioty]

20

20

20

40

50

30

30

100

10

[osób]

300szac.

200szac.

20szac.

500szac.

100

200szac.

200

200szac.

300szac.

[osób]

400

200

50

600

112

300

150

300

600

9.

PTTK w Starym Folwarku

schronisko

pole namiotowe

 

45 miejsc

200 namiotów

445 osób

 

595 osób

2197 noclegów

1670 osób

4680

noclegów

10.

Pole namiotowe PTTK w Gawrych Rudzie (dzierżawa -Jaworowski)

600

400

11.

Camping "Nad Stawem" w Gawrych Rudzie 18

- Domki kempingowe

- Pole namiotowe (20stanowisk dla 80 osób)

[osób]

15

80

 

80szac.

400szac.

 

600

2400

 

670

1000

12.

Ośrodki wypoczynkowe

- Dom pracy Twórczej w Wigrach

- MOKOiW w Gawrych Rudzie

- „Samanta”

 

100

90 (220 latem)

120

 

3575

1567

200szac.

 

1680

1508

400

 

8776

1391

0

13.

Pensjonaty

- Aga w St. Folwarku

- Anser w Gawrych Rudzie

- Morena w Remieńkiniu

- Holiday w Starym Folwarku

 

12

26

13

12

 

100szac

140szac

-

-

 

20

60

25

-

 

200

20

48

1000

14.

Pokoje gościnne Maria, Jerzy Peczar w Burdyniszkach

10

120

95

(34 obco-

krajowców)

80

15

Gospodarstwo Agroturystyczne - Stadnina Koni w Płocicznie

Wycieczki do Parku

Noclegi

Jazda konna

22

-

 

 

470 osób

75 osób

90 osób

 

 

650

16.

Kwatery prywatne

17 kwater

(150miejsc)

-

1500

1300

17.

Stanice wodne

- W Wysokim Moście

- W Gawrych Rudzie

[osób]

24

20

 

1100

88

 

850

 

700

18.

Kąpieliska

- w Krzywym

- przy PTTK w Starym Folwarku

- przy MOWKOiW w Gawrych Rudzie

-

 

5000

2000

1500

 

5000

3000

2000

 

2500

3500

2000

20.

Imprezy turystyczne

- Rajd pieszy PTTK i WPN

- Regaty o Puchar Prezesa

- Regaty o Błękitną Wstęgę

- Regaty o Puchar Dyrektora WPN

- Sprzątanie świata

- Dzień Ziemi

- Powitanie Lata Nad Wigrami

- Regaty o Mistrzostwo Polski

-

 

145

85

125

40

1400

600

-

-

 

143

120

150

110

600

1200

-

-

 

150

100

110

130

1000

1500

500

80

21.

Spływy kajakowe

Organizowane przez PTTK Odział Suwałki

Org. przez PTTK Odział Augustów

Org. przez Biuro usług turystycznych „Sirocco”

Org. przez wypożyczalnię sprzętu wodnego "Kanu"

Org. przez wypożyczalnię sprzętu wodnego "Necko"

Org. przez Biuro usług turystycznych „SZOT”

Org. przez Klub Miłośników Dzikiej Przyrody

-

 

2800

850 (44imprezy)

1500

300

-

-

-

 

1800

570

1400

250

200

500

150

  

  

Liczba turystów w porównaniu do roku 1999 zmalała. Główną przyczyną była prawdopodobnie niesprzyjająca pogoda. Liczba osób, które wykupiły „Karty wstępu” wyniosła 12705 osób.

  

Turyści korzystali z dobrze zagospodarowanych 190 km szlaków turystycznych (tabela 2 i 3 ) i ścieżek edukacyjnych. Turystycznie udostępnione były jeziora: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko, Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy oraz rzeka Czarna Hańcza. Do najpopularniejszych form turystyki w Wigierskim Parku Narodowym zaliczyć należy: turystykę przyrodniczą głównie pieszą i rowerową, a także kajakarstwo i wędkarstwo. Wzrosła liczba turystów indywidualnych, którzy odwiedzili siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywym. Szacujemy, że gościliśmy około 900 indywidualnych piechurów oraz około 400 rowerzystów. Oznakowane, wytyczone i dobrze zagospodarowane szlaki piesze i rowerowe cieszą się bardzo dobrą opinią. Szczególną popularnością i wysoką oceną cieszy się szlak doliną Czarnej Hańczy z kładką przez tereny podmokłe.

  

  

Tabela 4. Rodzaje i długości szlaków turystycznych występujących w WPN i otulinie [km]

  

L. p.

 

Nazwa szlaku turystycznego

Długość szlaków

w

granicach Parku

Długość

szlaku

wraz

z otuliną

SZLAKI TURYSTYCZNE PTTK

Odcinki

piesze

Odcinki

 piesze

i rowerowe

Razem

1.

Żółty: Kaletnik - Krzywe

6,9

10,1

17,0

17,5

2.

Zielony: Krzywe - Leszczewo - Krzywe

2,4

4,6

7,0

7,0

3.

Czarny: Stary Folwark - Szwajcaria

3,5

4,7

8,2

11,2

4.

Czerwony: Krzywe - Star Folwarku

5,0

3,0

8,0

8,0

5.

Zielony im. A. Patli wokół Wigier

20,0

29,0

49,0

49,0

6.

Czarny: Sobolewo - kładka (drogą bielańską)

-

1,6

1,6

1,6

7.

Czarny: Sobolewo - kładka (drogą łąkową)

-

1,5

1,5

1,5

8.

Niebieski: Suwałki - Danowskie

4,9

9,3

14,2

38,5

9.

Czarny: PKP Płociczno - Płociczno

-

-

-

2,7

10.

Niebieski: Węgzał - Giby

-

7,3

7,3

11,3

11.

Czarny: Wysoki Most - 19-ty Kilometr

-

2,8

2,8

2,8

12.

Czerwony: W. Most - Sernetki - W. Most

-

8,1

8,1

12,7

13.

Czerwony: Krusznik - Danowskie

-

3,0

3,0

8,0

14.

Żółty (płd. część otuliny)

-

-

13,5

15.

Czarny: (płd. część otuliny)

-

-

8,0

Razem szlaki PTTK:

42,7

85,0

127,7

193,3

Drogi rowerowe* oznakowane dodatkowo przez WPN, dostępne również dla pieszych

-

60,0

75,0

Razem wszystkie szlaki lądowe:

42,7

145,0

187,7

268,3

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

„LAS”

„SUCHARY ”

„PŁAZY”

 

1,5

2,5

4,2

 

1,5

2,5

4,2

SZLAKI WODNE

Czarną Hańczą

Wigrami

 

17

20

 

45

20

SZLAKI KONNE NIEZNAKOWANE

70

70

-

* Drogi rowerowe to drogi przeznaczone do ruchu rowerów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Są to w większości ogólnie dostępne drogi gminne oraz niektóre drogi zakładowe udostępnione dla ruchu rowerowego.

  

  

Tabela 5. Zagospodarowanie turystyczne Wigierskiego Parku Narodowego w 2000 roku

(dotyczy obiektów w zarządzie WPN oraz szlaków turystycznych).

  

L. p

Elementy zagospodarowania

Ilość

1.

Tablice informacyjne :

Duże WPN 13

Regulamin

11

Mapa+ wyciąg zarządzenia

25

Słupy z tabliczkami kierunkowymi na szlakach

(ewentualnie liczba tabliczek kierunkowych)

121słupów

/ 280tabliczek

Tablice ze szlakami rowerowymi i pieszymi

27

Tablice opisowe przy ścieżkach przyrodniczych

14

Tablice inne (opisać jakie)

17

2.

Daszki i ławy :

daszki duże

43

Wiaty

2

Daszki małe

21

Ławy

62

3.

Kosze na śmiecie

54

4.

Bramy wjazdowe do Parku

4

5.

Parkingi

8

6.

Sanitariaty

8

7.

Wieże oraz platformy widokowe

7

8.

Kładki przez tereny podmokłe (ilość oraz dł. przybliżona w metrach)

6 /800m

9.

Inne elementy zagospodarowania

schody do wieży widokowej nad jez. Pierty

szlaban II Suchar

bramy wejściowe na ścieżkę edukacyjną

budowle gliniane

urządzone miejsca piknikowe

 

1

200

1

200

1

  

  

  

Działania i wydarzenia związane z turystyką na terenie WPN w 2000 roku:

 1. Sekcja turystyki obsłużyła 163 zorganizowanych grup turystów, w których łączna liczba uczestników wyniosła 6641 osób (prelekcje, zwiedzanie zbiornicy muzealnej, oglądanie filmów przyrodniczych, przeźroczy, wystawy „Ocalić od zapomnienia” przedstawiającej przedmioty, których używała miejscowa ludność w przeszłości, oprowadzanie po Parku, ogniska).

 2. W 2000 roku zapoczątkowane zostały działania zmierzające do utworzenia strefy buforowej, dzięki której łatwiejsze będzie skanalizowanie (w szczególności masowego) ruchu turystycznego. Powstało miejsce piknikowe z zadaszeniem nad stołami, ławami i miejscem ogniskowym o pojemności około 150 osób. Remontowana jest stodoła, która w przyszłości będzie wykorzystywana jako miejsce spotkań turystów a także kompleks edukacyjno-informacyjno-turystyczny z możliwością obejrzenia na kasecie video filmów przyrodniczych, filmów dotyczących dziedzictwa kulturowego a także przedstawiających ludzi uprawiających stare ginące zawody.

 3. Współpracowano z 22 podmiotami: osobami prywatnymi i firmami (właścicielami pól namiotowych, kwater agroturystycznych, wypożyczalni sprzętu wodnego, ośrodków wypoczynkowych), zlokalizowanych na terenie Parku, które rozprowadzały karty wstępu, licencje wędkarskie, materiały informacyjne o Parku. Przed sezonem b. r. będziemy starali nawiązać ściślejszą współpracę z kolejnymi podmiotami np. biurami turystycznymi organizującymi spływy po Wigrach i Czarnej Hańczy, celem lepszego wyegzekwowania nabywania „Kart wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego” i sprawniejszego monitoringu ruchu turystycznego.

 4. Wigierski Park Narodowy nawiązał współpracę z miejscową ludnością, z którą to przygotował bardzo atrakcyjne programy wypoczynkowe, poznawcze, promujące aktywny wypoczynek na terenie Parku i otuliny poczynając od 2-3 dni a także dłuższe w formie 7-14 dniowych turnusów.

 5. Trwały prace nad ogłoszonym w kwietniu konkursem: „Ocalić od zapomnienia”, którego celem jest zgromadzenie przy pomocy miejscowej ludności starych przedmiotów codziennego użytku, narzędzi używanych w gospodarstwie rolnym i warsztatach rzemieślniczych, które po zakończeniu konkursu eksponowane będą w zabytkowym budynku w pobliżu siedziby Parku.

 6. Uzupełniono oznakowanie istniejących szlaków turystycznych oraz wymieniono tablice zniszczone. Obecnie w Parku funkcjonuje 190 km oznakowanych szlaków turystycznych, z tego 45 km rekomendowanych dla turystów pieszych i 145 km szlaków uniwersalnych - pieszych i rowerowych. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni lądu lokuje nas to na piątym miejscu wśród 22 polskich parków narodowych. Z przebiegiem niektórych szlaków znakowanych pokrywają się, wyznaczone na mapie WPN szlaki konne. Mamy ich w WPN 70 km.

 7. W dniach 21-25 luty odbyło się seminarium „Turystyka i edukacja środowiskowa na przygranicznych obszarach Polski i Litwy” zrealizowane w ramach projektu „Zrównoważony rozwój polskich i litewskich obszarów chronionych” finansowany przez program PHARE CREDO. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Dzukijskiego PN oraz kilku Parków Regionalnych Litwy. Podczas seminarium zostały wygłoszone wykłady na temat Rozwoju turystyki i agroturystyki na Suwalszczyźnie i południowej Litwie, Działalności edukacyjnej Dzukijskiego i Wigierskiego Parku Narodowego. Podczas wycieczek terenowych uczestnicy seminarium zapoznali się ze ścieżkami edukacjnymi, zagospodarowaniem turystycznym, kwaterami agroturystycznymi.

 8. 7 lipca uroczyście oddano do użytku zmodernizowany przy pomocy finansowej PHARE STRUDER II i Ekofunduszu szlak turystyczny. Na uroczyste otarcie zostali zaproszeni: przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego, Starostwa Powiatowego, wójtowie oraz wykonawcy robót. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

 • remont i przedłużenie do 390 m. kładek prze tereny trudnodostępne w dolinie Czarnej Hańczy,

 • budowa 2 wież widokowych, w dolinie rzeki Wiatrołuża oraz w Nowej Wsi,

 • budowa parkingu koło wieży widokowej „Wiatrołuża” i remont parkingu koło wieży w Leszczewie

 • generalny remont pokoi gościnnych w leśniczówce w Gawarcu,

 • montaż 18 tablic informacyjnych,

 • ustawienie 2 zadaszeń turystycznych po obu stronach kładki

 • ustawienie nowych słupów, z tabliczkami kierunkowymi na szlakach

 1. Przygotowano do druku drugie, poprawione wydanie broszury "Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym". Wydanie to będzie wzbogacone o wersję niemiecką, a jego druk przewidywany jest na początku 2001 roku. (7 tys. sztuk: 4 wersja polska, 2 tys. niemiecka, 1 tys. angielska)

 2. Wigierski Park Narodowy wraz z PTTK jak co roku był współorganizatorem stałych imprez turystycznych:

 • XXXI Ogólnopolski Rajd Narciarski - Wędrówki Północy (29. 01 –5. 02). Piękny krajobraz, surowy klimat i regionalna kuchnia przyciągnęła ok.150 osób z całej Polski. Celem tej imprezy jest propagowanie turystyki kwalifikowanej, narciarstwa nizinnego, promocja atrakcyjnych turystycznie terenów Suwalszczyzny. Wigierski Park Narodowy był fundatorem wielu bardzo cennych nagród na ww. imprezę.

 • X Ogólnopolski Wielodyscyplinowy Rajd po Wigierskim Parku Narodowym (31. 05-3. 06), w którym wzięło udział 150 osób.

 • Regaty Żeglarskie: o Puchar Prezesa Oddziału PTTK - 100 osób, o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego - 130 osób, o Błękitną Wstęgę Wigier - 110 osób i Mistrzostwa Polski w klasie Omega Drewniana - 80 osób.

 • „Powitanie lata nad Wigrami” - nową impreza, w której wzięło 500 osób.

 • „Długodystansowy Wyścig Psich Zaprzęgów” - 5 stycznia 2000 roku na terenie Parku odbywał się jeden z etapów tego wyścigu.

 • „Szantykałuża – spotkanie z piosenką żeglarską Suwałki – Wigry 2000”, 19-20. 08.

Podobnie jak w minionych latach tak i 2000 roku Wigierski Park Narodowy brał czynny udział w targach turystycznych i wystawach bądź przekazał materiały promocyjne, Były to:

 • VIII Targi Turystyczne w Białymstoku w dniach 18-20 lutego, podczas których wraz z Urzędem Miasta w Suwałkach otrzymaliśmy wyróżnienie Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii „Najlepsza oferta turystyki przyjazdowej”,

 • „ITB 2000” w Berlinie 11-15-10 marca, „Salon des Vacances” w Brukseli (16-23. 03),

 • Targi turystyczne w Katowicach ”Glob” (13-16. 04),

 • akcja promująca region Podlasia na festynie polsko niemieckim w dniu 8 lipca w Hanowerze,

 • Targi turystyczne Warsaw TOUR + Travel w Warszawie (21-23. 09),

 • VII Międzynarodowe Targi Kowieńskie Polska Wystawa Narodowa POLEXPORT 2000 w Kownie w dniach 17-19.10,

 • Tour Salon w Poznaniu 19-22.10.

 1. Ponadto, promowaliśmy oferty aktywnego wypoczynku w prospekcie informacyjnym i CD wydanym przez SIRT, na mapach: „Zielone Płuca Polski”, gminy Nowinka oraz mapie „Muzea w Polsce”, w folderze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 2. W ramach promocji przekazaliśmy ogółem na targi turystyczne, imprezy turystyczne, biurom turystycznym, samorządom, współpracującymi z Parkiem parkom litewskim, francuskim i niemieckim, uczestnikom szkoleń i konferencji odbywających się w Parku, osobom zainteresowanym, szkołom podstawowym, średnim oraz studentom około:

 • 100 albumów Wigierskiego Parku Narodowego
 • 100 kaset z filmem o Wigierskim Parku Narodowym
 • 500 folderów Wigierski Park Narodowy
 • 1000 przewodników po ścieżkach
 • 500 map turystycznych
 • 1000 plakatów
 • 1000 przewodników „Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym”

 • 1000 pakietów edukacyjnych
 • po 1000 nalepek, znaczków
 • 8000 szt. ulotek „Pokoje gościnne w Wigierskim Parku Narodowym” (wersja polska i niemiecka)

 • 5000 szt. ulotek „Ośrodek Edukacyjny WPN”
 • 5000 szt. ulotek „ Wigierski Park Narodowy zaprasza”
 • 5000 szt. ulotek „Poznaj Wigierski Park Narodowy ”
 • 1000 szt. ulotek „Aktywny wypoczynek w WPN”
 • 1000 szt. ulotek promujących konkurs „Ocalić od zap0omnienia”

 • 2000 ulotek „Bóbr”
 • 3000 ulotek „Ścieżka edukacyjna Suchary”
 1. Wigierski Park Narodowy mając na uwadze, iż potrawy kuchni narodowej i regionalnej są istotnym elementem w promocji turystyki polskiej zachęcił 3 osoby zajmujące się agroturystyką na terenie Parku do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Typowa potrawa regionalna” pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej i Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jedna z tych osób uzyskała wyróżnienie.

 2. Trwały dalsze prace nad realizacją projektu " Regionalny Komputerowy System Informacji Turystycznej i Promocji Regionu Przygranicznego Polski i Litwy". Głównym wykonawcą projektu jest Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna, biorą w niej udział podmioty z przygranicznych obszarów Polski i Litwy. W bieżącym roku został zainstalowany przy stróżówce Parku ogólnodostępny kiosk informacyjny, który zapewnia całodobową obsługę turystów w zakresie informacji turystycznej. Korzystanie z niego jest dość łatwe i przejrzyste, istnieje możliwość tworzenia skomplikowanych zapytań, system ten daje możliwość jednoczesnego korzystania z danych przez dużą liczbę osób. Jest dostępny także przez Internet. Dane zawarte w systemie podane są 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim, litewskim. W ramach tego projektu sekcja turystyki otrzymała komputer z całym osprzętem, drukarkę, celem aktualizacji danych dotyczących obiektów znajdujących się na terenie Parku. Komputer ten współpracuje z systemem informacji turystycznej, przekazuje zaktualizowane informacje.

 3. Podjęliśmy pierwsze kroki w celu nawiązania współpracy z partnerem austriackim i szwajcarskim w zakresie turystyki.

 4. Udzielaliśmy informacji turystycznej zainteresowanym biurom turystycznym, punktom informacji turystycznym, osobom prywatnym na temat możliwości uprawiania turystyki w WPN.

 5. Realizowaliśmy usługi recepcyjne bazy noclegowej własnej oraz prywatnej, znajdującej się w granicach Parku i otuliny.

 6. Opracowaliśmy nowe ulotki „Wigierski Park Narodowy zaprasza”, „Poznaj Wigierski Park Narodowy”

 7. Zostało zorganizowane szkolenie wyjazdowe (22-24.11) pracowników Parku, współpracujących z Parkiem nauczycieli przewodników oraz osób prowadzących kwatery agroturystyczne i przedstawicieli Urzędu Miasta - Wydziału Turystyki. W programie szkolenia była wizyta w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, gdzie poza zwiedzaniem sal wystawowych uczestnicy obejrzeli filmy edukacyjne oraz wysłuchali referatu Pani Małgorzaty Orlewicz – kierownika działu oświatowego na temat „Edukacja dzieci i młodzieży”. W wyniku tych prezentacji Wigierski Park Narodowy zadecydował o zakupie filmów edukacyjnych:

 • „Len”
 • „Garnki ze Studzianego Lasu”
 • „Połów ryb ością (z lat 50-tych)”
 • „Jak to ze lnem było”
 • „Wypiek chleba”

w celu wykorzystania ich w zajęciach edukacyjnych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się ze zbiorami Muzeum Myślistwa i Jeździectwa w Warszawie a także bogatymi zbiorami Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

 1. Pracownicy sekcji turystyki brali udział w szkoleniach zagranicznych:

(a) „Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia kadr dla turystyki – doświadczenia europejskie” w powiecie Müritz (Niemcy)

(b) „Fachowy język niemiecki w ochronie przyrody i komunikacji”, 11-18.11, w Schneverdingen (Niemcy).

  

  

Zagrożenia wypełniania funkcji turystycznej.

Dużym problemem są objawy wandalizmu, widoczne na ścieżkach przyrodniczych i szlakach turystycznych, gdzie zniszczono bądź skradziono tablice informacyjne. Usuwanie skutków "odpoczynku pseudoturystów" na terenie WPN pociąga ze sobą duże nakłady finansowe. Dla przykładu utrzymanie porządku na ścieżkach i szlakach, wywóz nieczystości i śmieci z parkingów w 2000 roku kosztowało Park około 22 720,13 złotych.

 

  

  

  

Dalej »