Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2000

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

12. WYKAZ TABEL, RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW

  

  

12.1. Tabele w tekście

  

Tabela 1. Ewidencja posuszu jałowego pozostawionego na pniu do naturalnego rozkładu w latach 1997-2000

Tabela 2. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w wolierze w Maćkowej Rudzie

Tabela 3. Stan bazy turystycznej i ruch turystyczny na terenie WPN w latach 1998-2000

Tabela 4. Rodzaje i długości szlaków turystycznych występujących w WPN i otulinie

Tabela 5. Zagospodarowanie turystyczne Wigierskiego Parku Narodowego w 2000 roku

Tabela 6. Zestawienie obszarów ochrony ścisłej na terenie WPN

Tabela 7. Zestawienie powierzchni ochrony ścisłej według rodzajów użytków gruntowych

Tabela 8. Wykonanie powierzchniowe prac z zakresu hodowli lasu w 2000 roku

Tabela 9. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2000 roku.

Tabela 10. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 1990 - 2000

Tabela 11. Raptularz wynikowy oceny udatności upraw w WPN

Tabela 12. Pożary na terenie WPN w latach 1996-2000

Tabela 13. Wskaźniki ciężkości i częstotliwości wypadków w latach 1999 i 2000

Tabela 14. Zestawienie kosztów remontów w 2000 roku

Tabela 15. Szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników WPN w 2000 roku

Tabela 16. Dochody budżetowe w 2000 roku w zł

Tabela 17. Wydatki budżetowe w 2000 roku w zł

Tabela 18. Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego za 2000 rok

Tabela 19. Wnioski o dotacje składane w 2000 r.

  

  

  

12.2. Rysunki w tekście

  

Rysunek 1. Analiza wykonania prac z zakresu hodowli lasu w latach 1989 - 2000 [ha]

Rysunek 2. Rodzaje kierunków ochrony gruntów nieleśnych

Rysunek 3. Udział form ochrony nieużytków (użytków ekologicznych)

  

  

  

12.3 Załączniki

   

Załącznik nr 1: Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania

Załącznik nr 2: Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności

Załącznik nr 3: Zestawienie powierzchni wg gmin

Załącznik nr 4: Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej

Załącznik nr 5: Wykaz realizowanych prac naukowo-badawczych

Załącznik nr 6: Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚIGW i innych źródeł

Załącznik nr 7: Szkółki

Załącznik nr 8: Odnowienie i pielęgnowanie lasu w ha

Załącznik nr 9: Ochrona lasu

Załącznik nr 10: Pozyskanie drewna w tys. m3

Załącznik nr 10a: Sprzedaż drewna w m3

Załącznik nr 11a: Ośrodki Zachowawczej Hodowli Zwierząt w Parkach Narodowych

Załącznik nr 11b: Liczebność wybranych gatunków zwierząt w Parku

Załącznik nr 11c: Ochrona zwierząt łownych

Załącznik nr 11d: Analiza odstrzałów redukcyjnych zwierzyny

Załącznik nr 12: Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Załącznik nr 13: Czynna ochrona ichtiofauny

Załącznik nr 14: Turystyka i komunikacja

Załącznik nr 15: Zatrudnienie i wynagrodzenia

Załącznik nr 16: Wypadki przy pracy

Załącznik nr 17: Majątek Parku

Załącznik nr 18: Zestawienie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi

Załącznik nr 19: Wykaz pożarów

Załącznik nr 20: Roczne sprawozdanie z ochrony WPN przed szkodnictwem

Załącznik nr 21: Informatyka

  

  

  

  

  

Dalej »