Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1998

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

12. WYKAZ TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW

  

  

12.1. Tabele w tekście

  

Tabela 1. Układ operatów w Planie Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

Tabela 2. Liczba drzew posuszu jałowego z podziałem na gatunki i Obwody Ochronne

Tabela 3. Szkolenia w 1998 roku

Tabela 4.. Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów (rodzajów) działalności za 1998 rok

Tabela 5. Dochody budżetowe

Tabela 6. Wydatki budżetowe

Tabela 7. Wnioski składane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 1998 r.

Tabela 8. Wnioski składane do Fundacji EkoFundusz w Warszawie w 1998 r.

Tabela 9. Wnioski składane o dofinansowanie z programu PHARE CREDO w 1998 r.

Tabela 10. Wnioski składane do Korpusu Pokoju w 1998 r.

Tabela 11. Wnioski składane do PHARE za pośrednictwem NFOŚiGW w 1998 r.

  

  

12.2. Załączniki

  

Załącznik nr 1: Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania

Załącznik nr 2: Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności

Załącznik nr 3: Zestawienie powierzchni wg gmin

Załącznik nr 4: Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej

Załącznik nr 5: Wykaz realizowanych prac naukowo-badawczych

Załącznik nr 6: Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚIGW i innych źródeł

Załącznik nr 7: Rozliczenie materiału sadzeniowego

Załącznik nr 8: Odnowienie i pielęgnowanie lasu

Załącznik nr 9: Ochrona lasu

Załącznik nr 10: Pozyskanie drewna

Załącznik nr 10a: Sprzedaż drewna

Załącznik nr 11b: Liczebność wybranych gatunków zwierząt w Parku

Załącznik nr 11c: Ochrona zwierząt łownych

Załącznik nr 11d: Analiza odstrzałów redukcyjnych zwierzyny

Załącznik nr 12: Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Załącznik nr 13: Czynna ochrona ichtiofauny

Załącznik nr 14: Turystyka i komunikacja

Załącznik nr 15: Zatrudnienie i wynagrodzenia

Załącznik nr 16: Wypadki przy pracy

Załącznik nr 17: Majątek Parku

Załącznik nr 19: Wykaz pożarów

Załącznik nr 20: Ochrona Wigierskiego Parku Narodowego przed szkodnictwem

Załącznik nr 21: Informatyka

  

  

Dalej »