Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1992

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

ZAŁĄCZNIKI

  

  

Załącznik nr 1.

Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Sk. Państwa Inna własność Razem %
Parku Inny zarz. prywatna pozostała

1.

Powierzchnia ogółem 12283.02 96.18 2482.04 173.88 15035.12 100

2.

Grunt leśne ogółem 8747.42   421.19 20.80 9189.41 61.1

2.1

w tym nie zalesione 9,40       9.40 0.06

3.

Grunty rolne ogółem 279.59 0.12 1879.82 98.98 2258.51 15.0

3.1

w tym do zalesienia 10.47   57.05 1.88 69.40 0.46

4.

Grunty orne ogółem 177.02 0.11 1463.29 67.82 1708.34 11.4

4.1

w tym na cele Parku 14          

4.2

deputaty 59          

4,3

wydzierżawione 21          

4.4

nieużytkowane            

5.

Sady 0.59   10.38 0.42 11.39  

6.

Łąki i pastwiska ogółem 101.98 0.01 406.15 30.64 538.78 3.6

6.1

w tym na cele Parku 3       3  

6.2

deputaty 13.65       13,65  

6.3

wydzierżawione 1.27       1.27  

6.4

nieużytkowane            

7.

Wody ogółem 2844.49 5.16 2.51 1.83 2853.99 19.0

7.1

w tym jeziora hodowl.            

7.2

stawy hodowl.            

8.

Grunty zadrzew. i zakrz.  

9.

Nieużytki 187.38   133.71 5.23 326.32 2.2

10.

Tereny pozostałe ogółem 224,14 90.90 44.81 47.04 406.89 2.7

10.1

w tym użytki kopalne 1,86     2.69 4.55  

10.2

drogi 188,21 90.76 0.40 34.49 313.86  

10.3

koleje i in. kom 12,09       12.09  

10.4

ter. zabudow. 7.18 0.14 44.15 8.65 60.12  

10.5

ter. zieleni 6,74     0.67 7.41  

10.6

niezabudowane     0.26 0.54 0.80  

10.7

tereny różne 8,06       8.06  
  

  

Załącznik nr 2.

Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Sk. Państwa Inna własność Razem %
Parku Inny zarz. prywatna pozostała

1.

Powierzchnia ogółem 12283.02 96.18 2482.04 173.88 15035.12 100

2.

Pow. obj. ochr. ścisłą 1342.92       1342.92 8.9

2.1

w tym leśna 1074.80       1074.80 7.1

3.

Pow. obj. ochr. częściową 10763.08       10763.08 71.6

3.1

w tym leśna 7672.62       7672.62 51.0

4.

Pow. obj. ochr. krajobrazu 177.02 96.18 2482.04 173.47 2928.71 19.5

4.1

w tym leśna     421.19 20.8 441.99 2.9

5.

Pow. nie obj. ochroną            

5.1

w tym grunty ekonom.            

5.2

gr. pod zabud.            
  

  

Załącznik nr 3.

Zestawienie powierzchni wg gmin (stan na 31 stycznia 1993 r.) w ha

 

Nazwa

gminy

Własność skarbu państwa
w zarządzie parku w innym zarządzie
razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

Suwałki 6657.63 3995.24 131.06 2333.49 105.66 92.18 49.25   0.12 3.20   45.93
Krasnopol 788.42 648.75 64.70 39.28 16.10 19.59 19.00     1.65   17.35
Nowinka 1154.59 629.35 20.77 449.02 39.23 16.22 11.65         11.65
Giby 3682.38 3474.08 63.06 22.70 26.39 96.15 16.28     0.31   15.97
Razem 12283.02 8747.42 279.59 2844.49 187.38 224.14 96.18   0.12 5.16   90.90

   

Nazwa

gminy

Inna własność
prywatna pozostała
razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

Suwałki 1143,97 210,67 861,44 2,20 42,58 27,08 139,84 14,83 90.61 1,74 4,99 27,67
Krasnopol 620,34 99,40 453,72 0,15 58,22 8,85 3,45   0,75     2,70
Nowinka 641,51 99,02 508,20 0,16 27,12 7,01 30,59 5,97 7,62 0,09 0,24 16,67
Giby 76,22 12,10 56,46   5,79 1,87            
Razem 2482,04 421,19 1879,82 2,51 133,88 44,81 173,88 20,80 98,98 1,83 5,23 47,04

  

Nazwa

gminy

Ogółem wł. skarbu państwa inna własność
w zarządzie

parku

w innym

zarządzie

prywatna pozostała
Suwałki 7990.69 6657.63 49.25 1143.97 139.43
Krasnopol 1431.21 788.42 19.00 620.34 3.45
Nowinka 1838.34 1154.59 11.65 641.51 30.59
Giby 3774.88 3682.38 16.28 76.22 -
Razem 15035.12 12283.02 96.18 2482.04 173.88

  

  

Załącznik nr 4.

Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej

  

Liczba realizowanych

prac naukowych

Nakłady

poniesione na

badania

w tys. zł

Muzeum

Liczba

imprez

dydaktycz.

itp.

Liczba nowych

wydawnictw

popularno

-poznawczych

folderów

Liczba

ścieżek

dydaktycz.

własnych

parku

obcych placówek

liczba

osób

odwiedz.

wartość

zbiorów

w tys. zł

zleconych

przez park

własnych

jednostek

2

0

(13)

13 128

1000

ok. 12 mln

95

2

0

  

  

Załącznik nr 5.

Wykaz realizowanych prac naukowo badawczych w 1992 r.

  

Prace własne
Lp. Tytuł Wykonawca rok

 rozpocz.

planow.

 zakończ.

1 Badania nad etologią i orientacją przestrzenną

Dasypoda plumipes.

dr L.Krzysztofiak 1991 1992
2 Monitoring jakości wód rzeki Czarnej Hańczy

jako głównego źródła zanieczyszczeń Jeziora Wigry.

dr L.Krzysztofiak 1990 1993
Prace obce  
Lp. Tytuł Wykonawca rok

rozpocz.

planow.

zakończ.

1 Doskonalenie metod technicznych i biologicznych

oceny stanu środowiska leśnego

w strefie małych zagrożeń.

IBL 1986  
2 Struktura zgrupowań pszczół w różnowiekowych

drzewostanach borowych WPN

IBL 1989 1993
3 Zasoby naturalne pszczół (Apoidea) WPN IBL 1989 1993
4 Aktualny stan i przewidywane zmiany stosunków

społeczno-demograficznych na terenie WPN.

Warszawa 1990 1994
5 Charakterystyka gleb zlewni śródleśnych

jezior polihumusowych WPN.

filia UW 1990 1992
6 Zmiany szaty roślinnej wybranych

obiektów turystycznych WPN.

Warszawa 1990  
7 Charakterystyka i zasiedlenie ssaków

owadożernych w różnych ekotonach WPN.

filia UW 1991  
8 Charakterystyka i zasiedlenie gryzoni

w różnych ekotonach na terenie WPN.

filia UW 1991  
9 Określenie struktury i składu osadów dennych

wybranych zbiorników wodnych

filia UW 1990 1992
10 Badania nad liczebnością i składem zespołów

drobnych ssaków w różnych siedliskach

na terenie WPN oraz badanie ekologii lęgowej

drobnych ptaków śpiewających.

filia UW 1991  
11 Szkody w drzewostanach wyrządzone

przez bobry wzdłuż rzek WPN.

SGGW Warszawa 1991 1992
12 Zależność produkcji pierwotnej od zawartości

związków humusowych w wodach.

AR Lublin 1992  
13 Znaczenie ekotonowej strefy mieszania się wód

rzecznych i jeziornych w Zatoce Hańczańskiej

dla ochrony jez. Wigry przed eutrofizacją.

IRŚ Olsztyn 1992  
  

  

Załącznik nr 6.

Zestawienie zadań finansowych z NFOŚiGW

  

Lp.

Tytuł

Wykonawca

Termin

Kwota

rozpocz/

zkończ.

umowna

w mln zł

otrzymana

w 1992 r.

1.

Plan Ochrony

Wigierskiego Parku Narodowego

BULiGL

(Białyst., Warsz.),

NFOŚ, ZUE,

ZPP i in.

1989/

/1996

1300

700

2.

System ochrony p-poż.

Wigierskiego Parku Narodowego

WPN,

NFOŚ, IBL

(Z-d Ochr.

P-poż. Lasu),

1991/

/1993

1000

1000

3.

Zagospodarowanie turystyczne WPN

WPN i inne

1992/

/1994

900

45

   

   

Załącznik nr 7.

Rozliczenie materiału sadzeniowego w tys. szt.

  

Lp.

Gatunek

rodzaj

Zapas

materiału

sadz.

na

12.91

Zapotrzeb.

w 1992 r.

Różnica

Sposób pokrycia

niedoboru

i zagospodarowania

nadmiaru

+

-

1

So

1-roczny

-

5,3

-

0,3

Nadleśnictwa:

Suwałki,

Głęboki Bród

wieloletni

-

 

-

 

2

Sw

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

23

-

1,3

3

Jd

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

4

Inne

iglaste

Md

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

2,9

-

0,5

5

Db

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

8,7

-

 

6

Bk

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

7

Brz

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

8

Inne

liściaste

Lp

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

0,7

-

 

  

  

Załącznik nr 8.

Odnowienie i pielęgnowanie lasu (w ha)

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1992

Plan na

1993 r.

Uwagi

plan

wykon.

1. Odnowienia

-

- - 2
2. Zalesienia

-

- - 1
3. Poprawki, uzupełnienia

dolesienia

-

8 8 4  
4. Pielęgnowanie gleby

-

41 30 19  
5. Czyszczenia wczesne

-

52 49 36  
6. Czyszczenia późne

-

175 147 168  
7. Plant. choinek

-

- - 1  
8. Trzebieże wczesne

-

136 104 115  
9. Trzebieże późne

-

149 65 145  
10. Cięcia sanitarne

-

- - 148  

  

  

Załącznik nr 9.

Ochrona lasu

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

Rok 1992

Plan

Uwagi

miary

plan

wykon

1993

1

Próbne poszukiwania owadów

w ściółce

ilość

prób

157 171 157  

2

wykładanie

pułapek

tradycyjne

szt.

184 193 119  
feromonowe szt. 98 99 283  

3

ochrona

mrowisk

ilość mrowisk

szt.

  130   zinwent.
grodz. mrow.

szt.

       

4

skrzynki

lęgowe

nowe

szt.

50 100 70  
stare

szt.

423 298 440  

5

zabezpiecz.

upraw przed

zwierzyną

chemiczne

ha

265 229 160  
mechaniczne

ha

  9    
palikowanie

szt.

1000 2901 400  

6

pasy

p.poż

nowe

km

       
istniejące

km

31 31 31  

7

pożary ilość

szt./ha

       
szacunek strat

tys. zł

       

  

  

Załącznik nr 10

Pozyskanie i wywóz drewna w m3

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1992

Plan na

1993 r.

Uwagi

plan

wykon.

1 pozyskanie ogółem

-

5065 9415 6508  
grubizna

-

4835 8963 6298  
2 Grubizna

iglasta

ogółem

-

3983 7477 5004 So
z cięć rębnych

-

       
z sanitarnych

-

2185 6168 3276 U.P.P.
z trzebieży

-

1561 1309 1728  
3 Grubizna

liściasta

ogółem

-

852 1486 1294 Brz
z cięć rębnych

-

       
z sanitarnych

-

215 525 426 U.P.P.
z trzebieży

-

629 961 868  
4 podstawow.

sortymenty

tart. iglaste

-

1124 2502 1469  
tart. liściaste

-

44 58 198  
sortym. cenne

-

    10  
sur. kopalniak.

-

67 34 325  
papierówka

-

1540 2790 1906  
pozostałe użytk.

-

469 791 415  
opał

-

1591 2786 1975  
5 wywóz ogółem

-

5017 3838 3100  
tart. igl./liś.

-

1168 602 900  
sortym. cenne

-

       
sur. kopalniak.

-

67 34 250  
papierówka

-

1540 2674 1400  
6 Remanenty pozostające

w lesie na koniec roku

 

  226    

  

  

Załącznik nr 11.

Gospodarka zwierzyną dziką

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Teoret.

pojem.

Parku

Rok 1992

Rok 1993

stan na

1.01.92

redukcja

stan na

1.01.93

plan

redukcji

plan

wykon.

1 Łosie ogółem

szt.

30

23 5 6 20 8
byki

szt.

8 2 1 6 2
klempy

szt.

9 2 4 7 3
łoszaki

szt.

6 1 1 7 3
2 Jelenie ogółem

szt.

140

151 60 36 115 50
byki

szt.

37 10 3 35 10
łanie

szt.

79 40 23 55 30
cielaki

szt.

35 10 10 25 10
3 Sarny ogółem

szt.

130

191 60 41 155 65
rogacze

szt.

64 15 16 55 20
kozy

szt.

85 30 13 65 30
koźlęta

szt.

42 15 12 35 15
4 pozostałe dziki

szt.

100

144 60 66 140 70
    wilki

szt.

  4     4  
    rysie

szt.

  1        
    lisy

szt.

42   1 49 sanit.
    jenoty

szt.

23 b.o.   39 b.o.
    borsuki

szt.

      10  
    zające

szt.

213     225  
    bobry szt.   360        
    dz. kaczki szt.            
    kuropatwy szt.            
5 Wydatki

na ochronę

zwierząt

dzikich

ogółem

    129 909    
zagospod.

 zł

         
odszkod.

    70 221    
premie

za odstrzał

    26 360    
6 Wpływ z

gosp. zw.

ogółem

    120 951    
redukcja

         
7 Pow. szk. zredukowan.

ha

    11.87   21.00
8. Szkody bobrowe

ha/

m3

          10,00

50,00

  Ilość urządz. gospodar.              

  

  

Załącznik nr 12.

Turystyka i komunikacja

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Stan na

Stan na 31.12.1992

Uwagi

31.12.91

ogółem

dobry

do remon.

1. Długość

dróg

ogółem km   312,85 10
2. Obiekty

inżynieryj.

mosty szt. 4 4 4 obce
przepusty szt. 2 2   1  
3. Obiekty

turystyczne

schroniska szt. 1 1  
własne szt.
schrony szt.
kamp.-biwaki szt. 7 6
4. domy

wczasowe

ogółem szt. 4 4
własne szt.
5 Szlaki turystyczne km   151 151 20
6 Nartostrady km
7 obiekty

sportowe

stadiony
kolejki linowe
wyciągi
trasy wyczyn.
inne

  

Szacunkowa liczba turystów odwiedzających Park w 1992 roku wyniosła 30 000.

  

  

Załącznik nr 13.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn

miary

Rok 1991

Rok 1992

budżet

gospod.

pomoc.

budżet

gospod.

pomoc.

1. Zatrudnienie

średnie

ogółem

etat

56 23 61 23
robotnicy 6 23 6 23
w biurze dyrekcji 13   13  
sezonowi   3   2
prac. inż-technicz. 34   37  
w tym w terenie 30   32  
pozost. na st. nie robot.. 3   5  
2. średnia płaca ogółem

 tys. 

1745 1608 2862 2425
robotnicy 1524 1608 2535 2425
nierobotnicy 1772   2889  
3. wykształcenie wyższe

osób

etat

13

11

  19

17

 
średnie

osób

etat

33

33

6

6

33

33

8

8

podstawowe

osób

etat

13

12

17

17

12

11

15

15

  

  

Załącznik nr 14.

Wypadki przy pracy

   

Rok

Ogółem

w tym

Dni

niezdol.

do pracy

Choroby

zawod.

Liczba

zatrudn.

kobiet

1-3 dni

4-28 dn.

< 28 dn.

ciężkie

uszkodz.

ciała

śmierte.

1991

1     1     133   9

1992

2   2       27   11

  

  

Załącznik nr 15.

Majątek Parku

  

Lp

Wyszczególnienie

Jedn

miar

Stan

na 31.

12.92

Stan na 31.12.1992

Szacunk.

wartość

tys. zł

Uwagi

r-m

dobry

do

remontu

do

 kasac.

1.

Budynki ogółem

szt.

110 110 30 80   10 455 815
mieszkalne

szt.

27 27 9 18   5 044 146
gospodarcze

szt.

48 48 20 28   1 980 887
administr.

szt.

1 1 1     1 073 169
muzeum

szt.

- - - - - -
warsztaty

szt.

1 1   1   72 830
magazyny

szt.

- - - - - -
inne

szt.

33 33   33   2 284 783

2.

Osady leśne terenowe

szt.

27 27 9 18   7 025 033
3. Pokoje gościnne

szt.

7 7 7     * 16 łóżek

4.

Ważniejsze

maszyny

i urządzenia

sam.osob.

szt.

2 2 2     155 006
sam. ciężar.

szt.

2 2 2     107 915
sam. teren.

szt.

7 7 7     365 378
ciągniki

szt.

1 1 1     78 768
przyczepy

szt.

3 3 3     38 685
pilarki

szt.

4 4 3 1   17 600
komputery

szt.

7 7 5     2 209 544
sprzęt video

szt.

1 1 1     50 700
kserografy szt. 1 1 1     27 500  
telex szt. 1 1 1     9 820  
centrala telef. szt. 1 1 1     26 000  
tel./fax

szt.

1 1 1     13 500

5.

Wyposaż.

warsztatów

obrabiarki

szt.

          *
urz. warszt.

szt.

          *

6.

Księgozb. bibliot. Parku

szt.

1637         11 305

7.

Wartość środk. trwałych

tys.

14 248 719

 

  

  

  

Spis treści »