Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1991

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

ZAŁĄCZNIKI

  

  

Załącznik nr 1.

Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Razem %
Parku Obca

1.

Powierzchnia ogółem 12072,49 2883,72 14956,21 100

2.

Grunt leśne ogółem 8694,06 461,19 9155,25 61,2

2.1

w tym nie zalesione 9,40   9,40  

3.

Grunty rolne ogółem 233,22 2023,28 2256,50 15,1

3.1

w tym do zalesienia 9,90 69,50 79,40  

4.

Grunty orne ogółem 160,81 1534,80 1695,61 11,3

4.1

w tym na cele Parku 14      

4.2

deputaty 46      

4,3

wydzierżawione 7      

4.4

nieużytkowane        
  (dopisek) + 0,18

sadów

+ 11,21

sadów

   

5.

Łąki i pastwiska ogółem 72,23 477,27 549,50 3,7

5.1

w tym na cele Parku        

5.2

deputaty 10      

5.3

wydzierżawione 1      

5.4

nieużytkowane        

6.

Wody ogółem 2747,08 64,62 2811,69 18,8

6.1

w tym jeziora hodowl.        

6.2

stawy hodowl.        

7.

Grunty zadrzew. i zakrz.  

8.

Nieużytki 175,90 149,97 325,87 2,2

9.

Tereny pozostałe ogółem 222,23 184,66 406,89 2,7

9.1

w tym użytki kopalne 1,86 4,08 5,94  

9.2

drogi 188,12 124,73 312,85  

9.3

koleje i in. kom 12,09   12,09  

9.4

ter. zabudow. 5,36 54,38 59,74  

9.5

ter. zieleni 6,74 0,67 7,41  

9.6

niezabudowane   0,80 0,80  

9.7

tereny różne 8,06   8,06  
  

  

Załącznik nr 2.

Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Razem %
Parku Obca

1.

Powierzchnia ogółem 12072,49 2883,72 14956,21 100

2.

Pow. obj. ochr. ścisłą 385,65   385,65 2,6

2.1

w tym leśna 134,87   134,87 0,9

3.

Pow. obj. ochr. częściową 11526,03   11526,03 78,1

3.1

w tym leśna 8559,19   8559,19 57,2

4.

Pow. obj. ochr. krajobrazu 160,81 2883,72 3044,53 20,3

4.1

w tym leśna   461,19 461,19 3,1

5.

Pow. nie obj. ochroną        

5.1

w tym grunty ekonom.        

5.2

gr. pod zabud.        
  

  

Załącznik nr 3.

Zestawienie powierzchni wg gmin (stan na 31 stycznia 1993 r.) w ha

 

Nazwa

gminy

Własność skarbu państwa
w zarządzie parku w innym zarządzie
razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

Suwałki 6523.28 3947.62 95.83 2292.93 96.59 90.31 107.22 5.75 24.12 20.28 8.29 48.78
Krasnopol 745.22 646.07 60.65 2.99 15.96 19.55 36.46     19.11   17.35
Nowinka 1149.26 627.87 17.51 449.02 38.64 16.22 14.21 0.09 2.47     11.65
Giby 3654.73 3472.50 59.23 2.14 24.71 96.15 36.84     20.87   15.97
Razem 12072.49 8694.06 233.22 2747.08 175.90 222.23 194.73 5.84 26.59 60.26 8.29 93.75

   

Nazwa

gminy

Inna własność
prywatna pozostała
razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

razem leśna rolna wody nie-

użytki

pozo-

stałe

Suwałki 1124.54 210.47 844.73 3.41 42.16 23.77 177.02 21.03 119.00 1.76 4.66 29.87
Krasnopol 617.26 99.40 450.91 0.15 58.20 8.60 11.99 2.29 6.55   1.55 1.60
Nowinka 641.35 99.70 506.77 0.16 27.71 7.01 33.52 6.68 9.84 0.09 0.20 16.71
Giby 82.09 13.61 59.49   7.47 1.52 1.22 0.07 0.80     0.35
Razem 2465.24 423.18 1861.90 3.72 135.54 40.90 223.75 30.77 136.19 1.85 6.41 48.53

  

Nazwa

gminy

Ogółem wł. skarbu państwa inna własność
w zarządzie

parku

w innym

zarządzie

prywatna pozostała
Suwałki 7932.06 6523.28 107.22 1124.54 177.02
Krasnopol 1410.93 745.22 36.46 617.26 11.99
Nowinka 1838.34 1149.26 14.21 641.35 33.52
Giby 3774.88 3654.73 36.84 82.09 1.22
Razem 14956.21 12072.49 194.73 2465.24 223.75

  

  

Załącznik nr 4.

Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej

  

Liczba realizowanych

prac naukowych

Nakłady

poniesione na

badania

w tys. zł

Muzeum

Liczba

imprez

dydaktycz.

itp.

Liczba nowych

wydawnictw

popularno

-poznawczych

folderów

Liczba

ścieżek

dydaktycz.

własnych

parku

obcych placówek

liczba

osób

odwiedz.

wartość

zbiorów

w tys. zł

zleconych

przez park

własnych

jednostek

10

0

13

10500

200

ok. 9 mln

29 1 0

  

  

Załącznik nr 5.

Wykaz realizowanych prac naukowo badawczych w 1991 r.

  

Prace własne
Lp. Tytuł Wykonawca rok

 rozpocz.

planow.

 zakończ.

1 Charakterystyka fauny bezkręgowców

śródleśnego jeziora polihumusowego.

dr L.Krzysztofiak 1989 1993
2 Charakterystyka populacji mrówek (Formicidae)

oraz jej znaczenie w funkcjonowaniu

środowisk leśnych WPN.

dr L.Krzysztofiak 1989 1995
3 Biegaczowate (Carabidae) WPN. dr L.Krzysztofiak 1989 1993
4 Charakterystyka zagrożenia środowiska

przyrodniczego WPN metalami ciężkimi.

dr L.Krzysztofiak 1989 1993
5 Ocena zawartości mikroelementów

w rybach wód WPN.

dr L.Krzysztofiak 1989 1993
6 Badania nad etologią i orientacją przestrzenną

Dasypoda plumipes.

dr L.Krzysztofiak 1991 1992
7 Badania skażenia środowiska przyrodniczego

WPN cezem radioaktywnym.

dr L.Krzysztofiak 1990  
8 Wpływ stosunków demograficzno-gospodarczych

na ochronę środowiska przyrodniczego WPN.

mgr T.Osiniak 1991 1994
9 Monitoring jakości wód Czarnej Hańczy

jako głównego żródła zanieczyszczeń Jeziora Wigry.

dr L.Krzysztofiak 1990 1993
10 Funkcjonowanie ptaków i ssaków drapieżnych

na terenie WPN

mgr inż. J.Zawadzki 1989 1995
Prace obce  
Lp. Tytuł Wykonawca rok

rozpocz.

planow.

zakończ.

1 Doskonalenie metod technicznych i biologicznych

oceny stanu środowiska leśnego

w strefie małych zagrożeń.

IBL 1986  
2 Poznanie struktury taksonomicznej, liczebności

i rozmieszczenia fauny dennej.

filia UW 1989  
3 Produkcja pierwotna fitoplanktonu wybranych

zbiorników polihumusowych na terenie WPN.

filia UW 1989  
4 Określenie stopnia skażenia metalami ciężkimi

wybranych jezior i cieków WPN.

filia UW 1990 1992
5 Skład gatunkowy i struktura dominacji zespołów

chrząszczy wodnych na terenie WPN.

filia UW 1989 1992
6 Struktura zgrupowań pszczół w różnowiekowych

drzewostanach borowych WPN.

IBL 1989 1993
7 Zasoby naturalne pszczół (Apoidea) WPN. IBL 1989 1993
8 Aktualny stan i przewidywane zmiany stosunków

społeczno-demograficznych na terenie WPN.

Warszawa 1990 1994
9 Charakterystyka gleb zlewni śródleśnych jezior

polihumusowych WPN.

filia UW 1990 1992
10 Zmiany szaty roślinnej wybranych obiektów

turystycznych WPN.

Warszawa 1990  
11 Charakterystyka i zasiedlenie ssaków owadożernych

w różnych ekotonach WPN.

filia UW 1991  
12 Charakterystyka i zasiedlenie gryzoni w różnych

ekotonach na terenie WPN.

filia UW 1991  
13 Określenie struktury i składu osadów dennych

wybranych zbiorników wodnych

filia UW 1990 1992
14 Badania nad liczebnością i składem zespołów

drobnych ssaków w różnych siedliskach na terenie

WPN oraz badania ekologii lęgowej drobnych ptaków

śpiewających.

filia UW 1991  
15 Szkody w drzewostanach wyrządzone przez bobry

wzdłuż rzek WPN.

SGGW W-wa 1991 1992
  

  

Załącznik nr 6.

Zestawienie zadań finansowych z NFOŚiGW

  

Lp.

Tytuł

Wykonawca

Termin

Kwota

rozpocz/

zkończ.

umowna

w mln zł

otrzymana

w 1991 r.

1.

Plan Ochrony

Wigierskiego Parku Narodowego

BULiGL,

Białystok

ART, Olsztyn

ECO, Warszawa

1989/

/1994

1300

300

   

   

Załącznik nr 7.

Rozliczenie materiału sadzeniowego w tys. szt.

  

Lp.

Gatunek

rodzaj

Zapas

materiału

sadz.

na

12.90

Zapotrzeb.

w 1991 r.

Różnica

Sposób pokrycia

niedoboru

i zagospodarowania

nadmiaru

+

-

1

So

1-roczny

-

11

-

11

Nadleśnictwa:

Suwałki,

Głęboki Bród

wieloletni

-

 

-

 

2

Sw

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

54

-

54

3

Jd

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

4

Inne

iglaste

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

8

-

8

5

Db

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

34

-

34

6

Bk

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

7

Brz

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

 

-

 

8

Inne

liściaste

1-roczny

-

 

-

 

wieloletni

-

1

-

1

  

  

Załącznik nr 8.

Odnowienie i pielęgnowanie lasu (w ha)

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1991

Plan na

1992 r.

Uwagi

plan

wykon.

1. Odnowienia

wprowadzanie II p.

  0,15 0,15 -  
2. Zalesienia   - - -  
3. Poprawki, uzupełnienia

dolesienia

  15 21 8  
4. Pielęgnowanie gleby   40 49 41  
5. Czyszczenia wczesne   90 81 52  
6. Czyszczenia późne   145 125 175  
7. Plant. choinek   - - -  
8. Trzebieże wczesne   120 55 137  
9. Trzebieże późne   237 56 152  
10. Cięcia sanitarne   - - -  

  

  

Załącznik nr 9.

Ochrona lasu

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

Rok 1991

Plan

Uwagi

miary

plan

wykon

1992

1

Próbne poszukiwania owadów

w ściółce

ilość

prób

157 159 159  

2

wykładanie

pułapek

tradycyjne

szt.

355 430 184  
feromonowe szt. 126 56 98  

3

ochrona

mrowisk

ilość mrowisk

szt.

  130   zinwent.
grodz. mrow.

szt.

       

4

skrzynki

lęgowe

nowe

szt.

20 50 50  
stare

szt.

590 496 423  

5

zabezpiecz.

upraw przed

zwierzyną

chemiczne

ha

28 218 265  
mechaniczne

ha

121 10 -  
palikowanie

szt.

- - 1000  

6

pasy

p.poż

nowe

km

       
istniejące

km

30 30 31  

7

pożary ilość.

szt./ha

    1/3?  
szacunek strat

tys. zł

       

  

  

Załącznik nr 10

Pozyskanie i wywóz drewna w m3

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1991

Plan na

1992 r.

Uwagi

plan

wykon.

1 pozyskanie ogółem

-

5799 5739 5065  
grubizna

-

5497 5443 4835  
2 Grubizna

iglasta

ogółem

-

4406 4115 3983 So-2393
z cięć rębnych

-

       
z sanitarnych

-

2190 3475 2185 U.P.P.
z trzebieży

-

2175

46

675

100

1561

112

 

CP

3 Grubizna

liściasta

ogółem

-

1091 1328 852 Brz-1049
z cięć rębnych

-

       
z sanitarnych

-

195 211 215 U.P.P.
z trzebieży

-

896

-

1020

97

629

8

 

CP

4 podstawow.

sortymenty

tart. iglaste

-

1900 1484 1124  
tart. liściaste

-

150 129 44  
sortym. cenne

-

20 30 -  
sur. kopalniak.

-

400 55 67  
papierówka

-

1550 1438 1540  
pozostałe użytk.

-

320 240 469  
opał

-

1157 2067 1591  
5 wywóz ogółem

-

3000 5321 5017  
tart. igl./liś.

-

1030 1403 1168  
sortym. cenne

-

20 30 -  
sur. kopalniak.

-

400 55 67  
papierówka

-

1550 1315 1540  
6 Remanenty pozostające

w lesie na koniec roku

 

  382    

  

  

Załącznik nr 11.

Gospodarka zwierzyną dziką

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Teoret.

pojem.

Parku

Rok 1991

Rok 1992

stan na

1.01.91

redukcja

stan na

1.01.92

plan

redukcji

plan

wykon.

1 Łosie ogółem

szt.

30

30 14 6 23 5
byki

szt.

7 3 2 8 2
klempy

szt.

13 5 3 9 2
łoszaki

szt.

10 6 1 6 1
2 Jelenie ogółem

szt.

140

140 60 35 151 60
byki

szt.

30 10 9 37 10
łanie

szt.

80 40 20 79 40
cielaki

szt.

30 10 6 35 10
3 Sarny ogółem

szt.

130

130 55 47 191 60
rogacze

szt.

35 13 13 64 15
kozy

szt.

65 25 19 85 30
koźlęta

szt.

30 17 15 42 15
4 pozostałe dziki

szt.

100

160 60 54 144 60
    wilki

szt.

  2     4  
    rysie

szt.

  1     1  
    lisy

szt.

20 5 1 42  
    jenoty

szt.

      23 b.o.
    cietrzewie

szt.

         
    zające

szt.

      213  
    bobry szt.         360  
    dz. kaczki szt.            
    kuropatwy szt.            
5 Wydatki

na ochronę

zwierząt

dzikich

ogółem

    95290    
zagospod.

 zł

         
odszkod.

    38395    
premie

za odstrzał

    8930    
6 Wpływ z

gosp. zw.

ogółem

    56992    
redukcja

         
7 Pow. szk. zredukowan.

ha

         
8. Szkody bobrowe

ha/

m3

    40 16    
  Ilość urządz. gospodar.              

  

  

Załącznik nr 12.

Turystyka i komunikacja

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Stan na

Stan na 31.12.1991

Uwagi

31.12.90

ogółem

dobry

do remon.

1. Długość

dróg

ogółem km   312,85 25
2. Obiekty

inżynieryj.

mosty szt. 4 4 4 obce
przepusty szt. 2 2   1  
3. Obiekty

turystyczne

schroniska szt. 1 1  
własne szt.
schrony szt.
kamp.-biwaki szt. 9 7 3
4. domy

wczasowe

ogółem szt. 4 4
własne szt.
5 Szlaki turystyczne km   151 151  
6 Nartostrady km
7 obiekty

sportowe

stadiony
kolejki linowe
wyciągi
trasy wyczyn.
inne

  

Szacunkowa liczba turystów odwiedzających Park w 1991 roku wyniosła 30 000.

  

  

Załącznik nr 13.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn

miary

Rok 1990

Rok 1991

budżet

gospod.

pomoc.

budżet

gospod.

pomoc.

1. Zatrudnienie

średnie

ogółem

etat

57 28 56 23
robotnicy 6 28 6 23
w biurze dyrekcji 13   13  
sezonowi   3   3
prac. inż-technicz. 34   34  
w tym w terenie 28   30  
pozost. na st. nie robot.. 4   3  
2. średnia płaca ogółem

 tys. 

1352 1152 1745 1608
robotnicy 1203 1152 1524 1608
nierobotnicy 1370   1772  
3. wykształcenie wyższe

osób

etat

12

11

  13

11

 
średnie

osób

etat

33

32

6

6

33

33

6

6

podstawowe

osób

etat

15

14

22

22

13

12

17

17

  

  

Załącznik nr 14.

Wypadki przy pracy

   

Rok

Ogółem

w tym

Dni

niezdol.

do pracy

Choroby

zawod.

Liczba

zatrudn.

kobiet

1-3 dni

4-28 dn.

< 28 dn.

ciężkie

uszkodz.

ciała

śmierte.

1990

            47 1 13

1991

1     1     133   9

  

  

Załącznik nr 15.

Majątek Parku

  

Lp

Wyszczególnienie

Jedn

miar

Stan

na 31.

12.91

Stan na 31.12.1991

Szacunk.

wartość

Uwagi

r-m

dobry

do

remontu

do

 kasac.

1.

Budynki ogółem

szt.

70 70 34 35 1 11 259 000  
mieszkalne

szt.

25 25 11 13 1 4 845 703  
gospodarcze

szt.

43 43 27 15 1 2 049 419  
administr.

szt.

1 1 1     2 146 338  
muzeum

szt.

             
warsztaty

szt.

1 1   1   72 830  
magazyny

szt.

             
inne

szt.

          2 144 710 (oś. wyp.)

2.

Osady leśne terenowe

szt.

69 69 39 28 2 *  
3. Pokoje gościnne

szt.

4 4 4     *  

4.

Ważniejsze

maszyny

i urządzenia

sam.osob.

szt.

2 2 2     155 006  
sam. ciężar.

szt.

2 2 2     107 915  
sam. teren.

szt.

7 7 6 1   365 378  
ciągniki

szt.

1 1 1     78 768  
przyczepy

szt.

3 3 3     38 685  
pilarki

szt.

1 1   1      
komputery

szt.

2

2

2

2

2

2

    55 550

36 460

PCAT40

ELWRO

sprzęt video

szt.

1 1 1     50 700  
kserografy szt. 1 1 1     27 500  
telex szt. 1 1 1     9 820  
centrala telef. szt. 1 1 1     26 000  

5.

Wyposaż.

warsztatów

obrabiarki

szt.

          *  
urz. warszt.

szt.

          *  

6.

Księgozb. bibliot. Parku

szt.

1239         7731  

7.

Wartość środk. trwałych

tys.

12 404 000  

  

  

  

  

Spis treści »