Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1991

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

VI. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

  

  

Zagrożenia ekonomiczno finansowe dotyczą przede wszystkim  gospodarstwa pomocniczego, które w roku sprawozdawczym finansowało w 100% zadania związane z planem urządzania lasu (ponad 174 ml. zł). Spowodowało to zmniejszenie działań w innych kierunkach m. innymi w remontach osad. Dotacje uzyskane z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie pokryją w pełni zadań przewidzianych do realizacji w 1992 r. (plan ochrony Parku).

  

W sferze budżetowej niezbędne są dotacje na inwestycje i dalsze zakupy inwestycyjne (budowa bazy warsztatowo-magazynowej, osad dla Służby Parku, przejęcie i remont ośrodka w Starym Folwarku na Muzeum WPN, zakup sprzętu komputerowego -2 szt., pojazdów terenowych -4 szt., wyposażenia pracowni naukowo-badawczej itd.).

  

Część opisową z wykonania budżetu i gospodarstwa pomocniczego przedstawiają tabele:

      

  

1. Budżet

  

a) Dochody budżetowe (w zł)

 

Rozdział 4711
Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % wyk.
Wpływy z usług dla jedn. gosp. uspoł. 41 1 500 000 - -
Wpływy z usług dla ludności  42 3 780 000 11 174 000 295
Nadwyżka gospodarstwa pomocniczego  72 - 11 319 000 100
Razem dochody 5 280 000 22 493 000  

 

b) Wydatki budżetowe

 

Nazwa paragrafu §§ Plan Wykonanie % wyk.
Wynagrodzenia osobowe 11  1 105 608 000 1 105 608 000 100
Wynagrodzenia bezosobowe 12 2 500 000 2 467 700 99
Nagrody z z.f.n. 17 67 492 000 67 491 800 100
Nagrody i wydatki osobowe 21 18 221 000 18 221 000 100
Podróże służbowe krajowe 28 50 231 000 50 231 200 100
Materiały i wyposażenie  31 145 283 000 145 282 900 100
Energia 35 10 224 000 10 224 200 100
Usługi materialne  36 89 881 000 89 880 500 100
Usługi niematerialne 37 7 762 000 7 761 500 100
Różne opłaty 40 19 168 000 19 168 000 100
Składniki na ubezp. społ. 41 481 907 000 481 860 200 100
Składka na fund. pracy 42 22 112 000 22112000 100
Odpisy na z.f.s. 43 11 376 000 1 1376 000 100
Odpisy na z.f.m. 44 1 980 000 1 980 000 100
Inwestycje jedn. budż. 72 23 620 000 23 620 000 100
Razem rozdział 4711 2 057 365 000 2 057 285 400 100
Rozdział 4997
Dotacje dla jednostek

gosp. pozabudż.

47 250 000 000 250 000 000 100
Ogółem (4711+4997)   2 307 365 000 2 307 285 400 100

  

  

  

2. Gospodarstwo pomocnicze

   

   

a) Dochody (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Plan

- wartość

Wykonanie

- wartość

% wyk.
1 Sprzedaż drewna 1 320 300 000 1 178 285 000 89
2 Produkcja niedrzew., z tego:      
gosp. łowiecka 57 000 000 56 991 800 100
gosp. rolna 10 000 000 5 149 000 51
gosp. wodna 50 000 000 17 227 500 34
3 Działalność nieleśna, z tego:      
transport 300 000 000 292 899 000 98
turystyka 45 000 000 43 490 000 97
4 Inne dochody 20 000 000 21 608 000 108
OGÓŁEM DOCHODY 1 802 300 000 1 615 650 300 90
b) Koszty (w zł)
I. Gospodarka rezerwat. 797 300 000 778 101 000 96
1 Urządzanie lasu 180 000 000 174 084 000 97
2 Ekosystemy leśne 140 000 000 139 238 800 99
3 Ekosystemy wodne 49 300 000 42 254 000 86
4 Ochrona lasu 137 000 000 136 530 500 97
5 Ochrona zwierzyny 100 000 000 95 290 300 95
6 Ochrona ppoż. 8 000 000 7 779 400 97
7 Zagospodarowanie drewna 183 000 000 182 924 000 100
Razem gosp. rezerw. 797 300 000 778 101 000  
II. Dydaktyka i turystyka
1 Dydaktyka 20 000 000 -  
2 Wydawnictwa 20 000 000 4 925 900 25
3 Turystyka 45 000 000 43 564 300 97
Razem dydakt. turyst. 85 000 000 48 490 200  
III. Pozostała działalność
1 Gosp. użytk. roln. 10 000 000 5 842 500 58
2 Transport gosp. i adm. 250 000 000 224 913 300 90
3 Remonty budyn., dróg 350 000 000 343 080 900 98
Razem pozost.działal. 610 000 000 573 836 700  
IV. Koszty zarządu

w tym bhp.

560 000 000 557 997 100

24 379 000

100
OGÓŁEM KOSZTY 2 052 300 000 1 958 250 000  

  

  

c) Wynik finansowy gospodarstwa pomocniczego

  

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykon. Wpłaty zysku

dokonane w okresie

sprawozdawczym

1 Zysk - - - -
2 Strata - 311 720 000 - -

  

  

3. Zapasy

  

  

Lp. Wyszczególnienie Stan na

1.01.1991

Stan na

31.12.1991

Wzrost +

Spadek -

1 Materiały magazyn. gosp. 128 009 000 115 148 000 - 12 861 000
2 Materiały magazyn. budż. 28 078 000 8 203 000 - 19 875 000
3 Produkty gotowe 54 000 000 77 000 000 + 23 000 000
Razem 210 087 000 200 351 000 - 9 736 000

  

Produkty gotowe - jest to zapas drewna w lesie na dzień 31 grudnia 1991 roku

w ilości 382 m3, na wartość 77 000 000 zł.

  

  

  

4. Płace

  

  

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Stan

zatrud.

na

31.12.1991

Ilość

etatów

Wynagrodzenia Ilość

etatów

Wynagrodzenia
1 Budżet 60 1 105 608 000 56 1 105 608 400 56
2 Gosp. pomocn. 23 417 844 000 23 417 844 000 21
Razem 83 1 523 452 000 79 1 523 452 400 77

  

  

  

5. Inwestycje i remonty kapitalne

 1. Zakupy inwestycyjne na wartość 2 362 000 zł.
 2. Remonty kapitalne nie wystąpiły
 3. Dotacje z funduszy celowych i innych jednostek, jak w załączniku nr 6.

  

  

  

VII. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY PARKU

  

  

W 1991 odbyły się 3 posiedzenia Rady Wigierskiego Parku Narodowego. Pierwsze odbyło się 1 marca i uczestniczyło w nim 15 osób, w tym 8 członków Rady Parku (47% składu osobowego Rady). Było to inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Wigierskiego Parku Narodowego, która powołana została zarządzeniem nr 9 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 lutego 1991 roku. W skład nowej Rady weszli:

 1. prof. dr hab. Andrzej Czerwiński (Politechnika Białostocka, Białystok),
 2.  prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski (SGGW, Warszawa),
 3. prof. dr hab. Zbigniew M. Gliwicz (UW, Warszawa),
 4. doc. dr hab. Czesław Grudniewski (ART, Olsztyn),
 5. prof. dr hab. Anna Hillbricht-Ilkowska (IE PAN, Dziekanów Leśny),
 6. dr inż. Marek Keller (SGGW-AR, Warszawa),
 7. dr inż. Andrzej Kolk (IBL, Warszawa),
 8. prof. dr hab. Alina Myrcha (UW Filia w Białymstoku),
 9. prof. dr hab. Bohdan Pisarski (IZ PAN, Warszawa),
 10. prof. dr hab. Benon Polakowski (ART, Olsztyn),
 11. prof. dr hab. Aleksander Sokołowski (Białowieski Park Narodowy),
 12. prof. Andrzej Strumiłło (Maćkowa Ruda),
 13. dr inż. Juliusz Twaróg (IBL, Suwałki),
 14. mgr inż. Krzysztof Wolfram (Białystok),
 15. prof. dr hab. Bogusław Zdanowski (IRŚ, Olsztyn),
 16. mgr inż. Zbigniew Godlewski (OZLP, Białystok),
 17. mgr Jacek Kot (Urząd Wojewódzki, Suwałki).

Na inauguracyjnym posiedzeniu wręczone zostały nominacje obecnym członkom Rady, dokonano wyboru przewodniczącego i jego zastępcy (przewodniczącym Rady został prof. dr hab. R. Dzięciołowski, a zastępcą prof. A. Strumiłło) oraz przekazano informacje o stanie organizacyjnym i podstawowych problemach Parku.

  

W wyniku dyskusji nad przedstawionymi informacjami o działalności Parku, Rada Parku wskazała na konieczność działań idących w kierunku rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suwałkach o III stopień oczyszczania, zmuszenia istniejących ośrodków wypoczynkowych do budowy własnych oczyszczalni, stworzenia warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego, szczególnej ochrony dużych drapieżników (ryś, wilk) oraz utworzenia centralnego ośrodka naukowego dla pracowników Parku.

  

Rada Parku zgodnie stwierdziła, że nie należy dokarmiać zwierzyny, nawet w okresie ciężkich zim. Rada Parku przychylnie ustosunkowała się do planu odłowienia z terenu Parku kilku par bobrów i przekazania ich do Czechosłowacji oraz wykupu budynku byłej stacji hydrobiologicznej w Starym Folwarku i utworzenia w nim ośrodka naukowo-dydaktycznego. Rada zaakceptowała również ograniczenia w wydawaniu pozwoleń na wędkowanie oraz plan udostępnienia budynków byłego ośrodka wypoczynkowego KW PZPR dla Filii Uniwersytetu w Białymstoku.

  

Drugie posiedzenie Rady Parku odbyło się 27 maja i uczestniczyło w nim 14 osób , w tym 8 członków Rady (47%). Tematem posiedzenia był projekt powiększenia obszaru objętego ochroną ścisłą w WPN. Omawiano również sprawy dotyczące prowadzenia gospodarki rybackiej na wodach Parku. Rada Parku zapoznała się z informacjami o planie utworzenia nowych rezerwatów ścisłych i powiększenia już istniejących, nie podejmując żadnych uchwał. Rada zaproponowała zwiększenie liczby pozwoleń na wędkowanie oraz wskazała na konieczność prowadzenia badań ichtiologicznych na terenie Parku. Rada Parku pozytywnie zaopiniowała projekt budowy linii elektrycznej napowietrzno-kablowej łączącej osadę Lipowe ze wsią Sernetki.

  

Trzecie posiedzenie Rady Parku odbyło się 20 grudnia i uczestniczyło w nim 18 osób, w tym 9 członków Rady (53%). W posiedzeniu brał udział nowo mianowany dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego dr Maciej Kamiński. Przedstawił on informacje o zamierzeniach dyrekcji Parku na najbliższy okres. W dalszej części posiedzenia omówiono nową ustawę o ochronie przyrody i wynikające z niej konsekwencje dla funkcjonowania parków narodowych. Przedstawiono informacje o pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego Parku i o stanie zaawansowania prac nad tworzeniem operatu dla gospodarki leśnej.

  

Rada Parku zaakceptowała kierunki rozwoju Parku i zadeklarowała daleko idącą pomoc. Przyjęła również plan ochrony zwierzyny łownej i wniosków gospodarczych na 1992 rok. Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego biorąc pod uwagę opinie i zalecenia Rady Parku podjęła odpowiednie działania m. innymi wprowadzono 2-tygodniowe zezwolenia na wędkowanie, podjęto działania zmierzające do utworzenia ośrodków dydaktyczno-naukowych na terenie Parku, opracowano plan badań ichtiologicznych oraz wystąpiono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dotacje na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Suwałkach.

  

  

  

VIII. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

  

  

1. Kontrole zewnętrzne

  

W 1991 roku w Wigierskim Parku Narodowym zostały przeprowadzone następujące kontrole:

 1. W terminie 3-4 kwietnia, Dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych, temat: "Problemy ochrony ekosystemów wodnych", zalecenia: opracowanie zasad ochrony ekosystemów wodnych.
 2. W terminie 6-20 sierpnia, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, temat: "Kompleksowa kontrola działalności Wigierskiego Parku Narodowego", zalecenia:
 • uzyskać brakujące odpisy opisu drzewostanów z operatów urządzeniowych lasów, które weszły w skład Wigierskiego Parku Narodowego, egzemplarze wypisów dostarczyć również nadleśniczym i leśniczym;
 • na okres przejściowy (do czasu opracowania nowych operatów) ustalić rozmiar i kolejność zadań z zakresu zagospodarowania rezerwatowego lasów (zalesienia, odnowienia, zabiegi pielęgnacyjne łącznie z trzebieżami);
 • zadania gospodarki rezerwatowej na dany rok powinny być zaopiniowane przez Radę Parku; uzgodnić z Zespołem Ochrony Lasu termin przeprowadzenia lustracji drzewostanów Parku (nie później jak wiosną 1992 r.);
 • zdecydowanie wyegzekwować od poszczególnych służb pełnego, należytego wykonywania obowiązków służbowych, w tym również w zakresie zadań związanych z ochroną przed szkodnictwem leśnym (przeprowadzić szkolenie);
 • przeanalizować regulamin kontroli wewnętrznej i ewentualnie dokonać jego korekty. Szczególnie zwrócić uwagę na pełne wykonywanie nadzoru i kontroli merytorycznej przez nadleśniczych. Dopilnować prowadzenia książek czynności służbowych. Nadleśniczowie nie powinni podejmować innego zatrudnienia. Zwrócić uwagę na potrzebę wypełniania książek obserwacji przyrodniczych przez terenowe służby ochronne;
 • wymagać sporządzania planów pracy Straży Parku i na bieżąco analizować ich wyniki pracy;
 • zapewnić wykonanie wszystkich prac z zakresu ochrony lasu, w tym również zabezpieczenia upraw i młodników przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną;
 • uregulować zakresy czynności pracowników, w tym również ustalenie osoby odpowiedzialnej za bhp.;
 • przestrzegać zasad postępowania w sprawach zwalczania szkodnictwa leśnego, w tym również występowania do prokuratora z ewentualnymi wnioskami o umorzeniu spraw. Zadbać o wyegzekwowanie odszkodowań od materialnie odpowiedzialnych pracowników nie zgłaszających o zaistniałych szkodach;
 • opracować plan szkoleń służb na 1992 r.

  Niezwłocznie po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych, przystąpiono do ich realizacji.

  

  

2. Kontrole wewnętrzne

  

 1. Zarządzeniem nr 91/91 z dnia 01 lipca z-cy Dyrektora WPN została przeprowadzona kontrola we wszystkich komórkach organizacyjnych w/g schematu organizacyjnego, regulaminu organizacyjnego i regulaminu kontroli wewnętrznej, a także kontrola pni podefraudacyjnych we wszystkich obchodach ochronnych.
 2. Straż Parku przeprowadziła 16 kontroli pni w obwodach ochronnych Parku. W 6 wypadkach ujawnione zostały pnie pokradzieżowe. W sprawach tych wszczęto dochodzenie z czego 5 spraw umorzono na wniosek WPN. Jedną sprawę zaś umorzyła Prokuratura Rejonowa wobec nie wykrycia sprawców przestępstwa.
  Korzystając z uprawnień oskarżyciela publicznego wszczęto dochodzenia w 13 sprawach dotyczących kradzieży drewna. Dochodzenia zakończono w 12 z tych spraw. Do sądu z aktem oskarżenia skierowano 6 spraw i wszystkie wygrano. Pozostałe sprawy umorzono z powodu nie wykrycia sprawców lub braku dostatecznych dowodów winy.
  Do nakładania mandatów upoważnionych jest 26 pracowników WPN, w tym 4 funkcjonariuszy Straży Parku. W 1991 roku nałożono ogółem 109 mandatów na łączną sumę 4 940 000 zł, w tym przez funkcjonariuszy Straży Parku 87 mandatów na sumę 3930000 zł. Mandatami karano w szczególności za naruszenia przepisów ppoż., biwakowania w miejscach zabronionych, zbiór runa leśnego, wędkowania poza miejscami wyznaczonymi lub bez odpowiednich uprawnień itp.

  

  

  

IX. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

  

  

Wigierski Park Narodowy w roku 1991 podpisał porozumienie w sprawie współpracy z Auksztaitijskim Parkiem Narodowym na Litwie (Aukstaitijos Nacinalnis Parkas). Strony porozumienia deklarują chęć nawiązania współpracy i rozszerzenia kontaktów we wszystkich dziedzinach związanych z ochroną przyrody i funkcjonowaniem parków narodowych na obszarze Pojezierza Litewskiego. Współpraca polega przede wszystkim na wymianie informacji o zasobach przyrodniczych parków, stanie ich środowiska i wymianie doświadczeń związanych z różnymi formami działalności, szczególnie gospodarki rezerwatowej.

  

Podobnie jak w latach poprzednich Wigierski Park Narodowy współpracował również z organizacjami krajowymi. Park starał się nawiązać współpracę z tymi jednostkami, które mogłyby brać udział w pracach Parku, przyczyniać się do jego rozwoju i umacniania pozycji w społeczeństwie.

  

Park nawiązał współpracę z:

 1. Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach;
 2. Polskim Związkiem Łowieckim (w zakresie aktywnej ochrony bobra, ustalania zasad działania na obrzeżach Parku);
 3. Przedsiębiorstwem ''ECO'' z Białegostoku (w zakresie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego Parku);
 4. Zakładem Usług Ekologicznych w Suwałkach (w zakresie wydania mapy turystycznej WPN);
 5. Urzędami Gmin (w zakresie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego Parku, likwidacji ''dzikiego'' budownictwa);
 6. Ośrodkiem Badania i Kontroli Środowiska w Suwałkach (w zakresie wymiany informacji i prowadzenia wspólnych badań);
 7. Urząd Wojewódzki w Suwałkach (w zakresie ochrony środowiska, turystyki , zagospodarowania przestrzennego).
 8. SGGW-AR w Warszawie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań);
 9. Filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (w zakresie prowadzenia wspólnych badań);
 10. Zakładem Badania Ssaków PAN w Białowieży (w zakresie konsultacji);
 11. Stacją Doświadczalną IBL w Suwałkach (w zakresie prowadzenia badań i szkoleń pracowników WPN);
 12. Instytutem Zoologii PAN w Warszawie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań);
 13. Instytutem Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań);
 14. Centralnym Ośrodkiem Informacji Turystycznej w Olsztynie (w zakresie dystrybucji informatorów turystycznych i wydania informatora o WPN);
 15. PTTK w Suwałkach (w zakresie organizacji imprez turystycznych);
 16. Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej w zakresie obrony cywilnej w WPN;
 17. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Suwałkach (w zakresie kontroli ruchu turystycznego);
 18. BULiGL w Białymstoku (plan urządzania lasu);
 19. Wojewódzki Sejmik Żeglarski (w zakresie turystyki wodnej);
 20. BWA Suwałki (w zakresie wystaw i "Spotkań Wigierskich");
 21. Rejon Dróg Publicznych w Suwałkach (w zakresie budowy parkingów);
 22. WSP-Bydgoszcz (w zakresie badań entomologicznych);
 23. UŁ - Łódź (w zakresie badań naukowych);
 24. AR - Poznań (w zakresie badań entomologicznych);
 25. UW - Wrocław (w zakresie badań entomologicznych);
 26. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN - Warszawa (w zakresie badań entomologicznych).

  

  

X. WNIOSKI

  

 1. Dla prawidłowego prowadzenia działalności rezerwatowej należy między innymi:
  a) realizować prace związane z tworzeniem planu ochrony Parku (urządzanie lasu, urządzanie gospodarstwa rezerwatowego wodnego, planu zagospodarowania przestrzennego),
  b) dokonać zakupu 4 samochodów terenowych,
  c) dokonać wykupu enklaw gruntów leżących na terenie Parku,
  d) utworzyć placówkę dydaktyczno-muzealną i naukową w Starym Folwarku (dawna Stacja Hydrobiologiczna),
  e) wprowadzić sieć łączności radiotelefonicznej i opracować plan ochrony przeciwpożarowej,
  f) wprowadzić w życie projekt powiększenia istniejących i założenia nowych rezerwatów ścisłych,
  g) przejąć na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego obsługę ruchu turystycznego.
 2. W celu dalszej poprawy infrastruktury gospodarczej należy:
  a) rozpocząć budowę bazy warsztatowo-magazynowej,
  b) zwiększyć zakres prac związanych z budową nowych i remontem istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  c) dokonać zakupu sprzętu warsztatowego i gospodarczego.
 3. Zlikwidować we współpracy z innymi jednostkami źródła zagrożeń wypełniania podstawowych funkcji Parku.
 4. W celu prawidłowego wykonywania podstawowych funkcji ochronnych Parku należy przebudować obecną strukturę organizacyjną na podstawie regulaminu organizacyjnego (zwiększenie etatów straży leśnej, pracowników naukowo-badawczych itp.).
 5. Podjąć intensywne starania o dodatkowe źródła finansowania zadań stojących przed WPN (dotacje z NFOŚiGW, NFOŚ, UW i innych sponsorów).
 6. Opracować zasady pobierania opłat za wstęp lub korzystanie z wartości przyrodniczych Parku i jego urządzeń.

 

  

  

  

Dalej »