Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1989

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

ZAŁĄCZNIKI

  

  

Załącznik nr 1.

Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania

(stan na 31 grudnia 1989 r., zgodnie ze sprawozdaniem GUS)

 

Lp. Wyszczególnienie własność Razem %
parku obca
1 Powierzchnia ogółem 12 041 2 799 14 840 100
2 Grunty leśne ogółem 8 700      
 

w tym niezalesione

38      
3 Grunty rolne ogółem 214      
 

w tym do zalesienia

5      
4 Grunty orne ogółem 142      
  w tym na cele parku        
  deputaty        
  wydzierżawione        
  nie użytkowane        
5 Łąki i pastwiska ogółem 72      
  w tym na cele parku        
  deputaty        
  wydzierżawione        
  nie użytkowane        
6 Wody ogółem 2741      
  w tym jeziora hodowlane        
  stawy hodowlane        
7

Grunty zadrzewione i zakrzacz.

3      
8

Nieużytki

160      
9

Tereny pozostałe

223      

 

  

Załącznik nr 2.

Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności

  

Lp. Wyszczególnienie Własność Razem %
Parku Obca

1.

Powierzchnia ogółem 12 041,17 2 798,89 14 840,06 100

2.

Pow. obj. ochr. ścisłą 385,64   385,64 2,60

2.1

w tym leśna 134,87   134,87 0,9

3.

Pow. obj. ochr. częściową 11 655,53   11 665,53 78

3.1

w tym leśna 5 807,91   5 807,91 39

4.

Pow. obj. ochr. krajobrazu   2 798,89 2 798,89 22

4.1

w tym leśna   48,32 48,32 0,3

5.

Pow. nie obj. ochroną        

5.1

w tym grunty ekonom.        

5.2

gr. pod zabud.        
  

  

  

Załącznik nr 3.

Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej

  

Liczba realizowanych

prac naukowych

Nakłady

poniesione na

badania

w tys. zł

Muzeum

Liczba

imprez

dydaktycz.

itp.

Liczba nowych

wydawnictw

popularno

-poznawczych

folderów

Liczba

ścieżek

dydaktycz.

własnych

parku

obcych placówek

liczba

osób

odwiedz.

wartość

zbiorów

w tys. zł

zleconych

przez park

własnych

jednostek

6 0 11 357 - - 7 1 0

  

  

Załącznik nr 4.

Wykaz realizowanych prac naukowo badawczych w 1989 r.

  

Prace własne
Lp. Tytuł Wykonawca rok

 rozpocz.

planow.

 zakończ.

1 Funkcjonowanie zespołów ptaków

i ssaków drapieżnych na terenie WPN

mgr inż. D. Zawadzka

mgr inż. J. Zawadzki

1989 1995
2 Możliwość wykorzystania średniej biomasy osobniczej

biegaczowatych (Carabidae) jako bioindykatorów

zmian w środowisku leśnym.

dr L.Krzysztofiak 1989 1995
3 Charakterystyka zagrożenia środowiska

przyrodniczego WPN metalami ciężkimi.

dr L. Krzysztofiak 1989 1995
4 Charakterystyka populacji mrówek oraz jej znaczenie

w funkcjonowaniu środowiska leśnego.

dr L. Krzysztofiak 1989 1995
5 Charakterystyka fauny bezkręgowców

i drobnych kręgowców pobrzeża

śródleśnego jeziora polihumusowego.

dr L. Krzysztofiak 1989 1992
6 Ocena zawartości mikroelementów

w rybach wód WPN.

dr L. Krzysztofiak 1989 1992
Prace obce  
Lp. Tytuł Wykonawca rok

rozpocz.

planow.

zakończ.

1 Rola hodowlana świerka w Puszczy Augustowskiej. dr T. Andrzejczyk

IBL

1987 1991
2 Opracowanie zasad postępowania odnowieniowego

w częściowych rezerwatach przyrody

regionu północno-wschodn.

dr J.Twaróg

IBL

19867 1992
3 Ekologiczny monitoring jez. Wigry jako podstawa

gospodarowania w środowisku.

mgr inż. I. Potapa

IBL

1988 1990
4 Funkcjonowanie ..?..jezior WPN na tle ich charakterystyki

środowiskowej

mgr inż. I. Potapa

IBL

1989 1990
5 Doskonalenie metod technicznych i biologicznych

oceny stanu środowiska leśnego

w strefie małych zagrożeń

mgr A. Krzysztofiak

dr L. Krzysztofiak

1987 1990?
6 Bentos jezior polihumusowych (P. Bijak)

UW Białystok

1989 1990
7 Wpływ drapieżników i właściwości fiz.-chem.

jeziora polihumusowego na wybrane gatunki Cladocera

(G. Kazberuk)

UW Białystok

1989 1990
8 Zooplankton strefy brzegowej jezior polihumusowych. (J. Kostro)

UW Białystok

1989 1990
9 Produkcja pierwotna jezior polihumusowych UW Białystok 1989 1990
10 Wodne chrząszcze WPN. UW Białystok 1989 1990
11 Skład gatunkowy pijawek ..?.. jeziora Wigry. doc. J. Wilkialis

UW Białystok

1989 1990
  

  

Załącznik nr 5.

Rozliczenie materiału sadzeniowego w tys. szt.

  

Lp.

Gatunek

rodzaj

Zapas

materiału

sadz.

na

12.89

Zapotrze-

bowanie

w 1990 r.

Różnica

Sposób pokrycia

niedoboru

i zagospodarowania

nadmiaru

+

-

1

So

1-roczny

-

138   138

Nadleśnictwo

Głęboki Bród

wieloletni

-

     

2

Sw

1-roczny

-

     

wieloletni

-

59   59

3

Jd

1-roczny

-

     

wieloletni

-

     

4

Inne

iglaste

1-roczny

-

     

wieloletni

-

5   5

5

Db

1-roczny

-

     

wieloletni

-

26   26

6

Bk

1-roczny

-

     

wieloletni

-

     

7

Brz

1-roczny

-

     

wieloletni

-

     

8

Inne

liściaste

1-roczny

-

     

wieloletni

-

9   9

  

  

Załącznik nr 6.

Odnowienie i pielęgnowanie lasu (w ha)

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1989

Plan na

1990 r.

Uwagi

plan

wykon.

1. Odnowienia   2 4    
2. Zalesienia          
3. Poprawki, uzupełnienia

dolesienia luk

  14 14 27  
4. Pielęgnowanie gleby   73 67 71  
5. Czyszczenia wczesne   135 206 117  
6. Czyszczenia późne   190 177 132  
7. Wprowadzanie podszytów          
8. Trzebieże wczesne   50 35 133  
9. Trzebieże późne   170 164 247  
10. Cięcia sanitarne   45 5 65  

  

  

Załącznik nr 7.

Ochrona lasu

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

Rok 1989

Plan

Uwagi

miary

plan

wykon

1990

1

Próbne poszukiwania owadów

w ściółce

ilość

prób

151 156 162  

2

wykładanie

pułapek

tradycyjne

szt.

1000 191 728 wraz

z wywrotami

feromonowe szt. 160 89 162 w ramach

dostaw z OZLP

3

ochrona

mrowisk

ilość mrowisk

szt.

       
grodz. mrow.

szt.

       

4

skrzynki

lęgowe

nowe

szt.

       
stare

szt.

200 60 650  

5

zabezpiecz.

upraw przed

zwierzyną

chemiczne

ha

  98 79  
mechaniczne

ha

  122 120  
grodzenie

ha

15      

6

pasy

p.poż

nowe

km

       
istniejące

km

12 12 12 część przewidz.

do likwidacji

7

pożary ilość.

szt./ha

    1/2  
szacunek strat

tys. zł

       

  

  

Załącznik nr 8.

Pozyskanie i wywóz drewna w m3

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg

operatu

Rok 1989

Plan na

1990 r.

Uwagi

plan

wykon.

1 pozyskanie ogółem

-

10 090 11 427 5 930 Podano bez niewyk.

pow. zub. r. ok. 1 516

grubizna

-

10 000 11 066 5 900  
2 Grubizna

iglasta

ogółem

-

8 130 10 152 5 200 CP - 105
z cięć rębnych

-

       
z sanitarnych

-

4 674 8 752 3 640 Pn - 8 677  so - 4,5

Ts - 75       św - 4,2

z trzebieży

-

3 070 1 295 1 520 so - 1

św - 0,3

3 Grubizna

liściasta

ogółem

-

1 870 914 700 CP - 32
z cięć rębnych

-

       
z sanitarnych

-

1 110 735 360 Pn - 705    brz - 0,5

TS - 30      oś - 0,12

z trzebieży

-

70 147 340  
4 podstawow.

sortymenty

tart. iglaste

-

4 150 6 531 2 330 700 z ubr.

dodatkowo

tart. liściaste

-

  27 80  
sortym. cenne

-

  1 -  
sur. kopalniak.

-

  924 630  
papierówka

-

  1 449 1 185 dodatkowo

316 z ubr.

pozostałe użytk.

-

  538 395  
opał

-

  1 596 1 280 dodatkowo

500 z ubr.

5 wywóz ogółem

-

       
tart. igl./liś.

-

       
sortym. cenne

-

       
sur. kopalniak.

-

       
papierówka

-

       
6 Remanenty pozostające

w lesie na koniec roku

 

  540    

  

  

Załącznik nr 9.

Gospodarka zwierzyną dziką

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Teoret.

pojem.

Parku

Rok 1989

Rok 1990

stan na

1.01.

redukcja

stan na

1.01.

plan

redukcji

plan

wykon.

2 Łosie ogółem

szt.

30

16

(26?)

10   31 14
byki

szt.

6 3   7 3
klempy

szt.

10 3   13 5
łoszaki

szt.

10 4   11 6
3 Jelenie ogółem

szt.

140

100

(150?)

60 17 149 60
byki

szt.

30 10 9 28 10
łanie

szt.

70 25 8 82 40
cielaki

szt.

50 25   39 10
6 Sarny ogółem

szt.

130

190

(260?)

80 15 131 33
rogacze

szt.

80 25 6 37 13
kozy

szt.

110 25 6 62 17
koźlęta

szt.

70 30 3 32 3
7 pozostałe dziki

szt.

100

95 120 35 228 60
    wilki

szt.

           
    rysie

szt.

           
    lisy

szt.

         
    głuszce

szt.

         
    cietrzewie

szt.

         
    zające

szt.

         
    bażanty szt.            
    dz. kaczki szt.            
    kuropatwy szt.            
8 Wydatki

na ochronę

zwierząt

dzikich

ogółem

tys. 

    30 648    
zagospod.

tys. 

         
odszkod. tys.      27 420    
premie

za odstrzał

tys.      563    
9 Wpływy z

gosp. zw.

ogółem tys.      9 777    
strzałowe tys.      30    
10 Pow. szk. zredukowan.

ha

    55    
11 Ilość urządz. gospodar.         1

ambony 50

   

  

  

Załącznik nr 10.

Turystyka i komunikacja

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Stan na

Stan na 31.12.1989

Uwagi

31.12.88

ogółem

dobry

do remon.

1. Długość

dróg

ogółem km       10  
2. Obiekty

inżynieryj.

mosty szt. 1 1   1  
przepusty szt. 2 2   2  
3. Obiekty

turystyczne

schroniska szt. 1 1      
własne szt.          
schrony szt.          
kamp.-biwaki szt. 16 16 13 3 W 1990 r.

przeznaczono

do likwidacji 10 szt.

4. domy

wczasowe

ogółem szt. 4 4      
własne szt.          
5 Szlaki turystyczne km   ok. 120   120 w projekcie
6 Nartostrady km          
7 obiekty

sportowe

stadiony          
kolejki linowe          
wyciągi          
trasy wyczyn.          
inne          

  

  

  

Załącznik nr 11.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

  

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn

miary

Rok 1988

Rok 1989

budżet

gospod.

pomoc.

budżet

gospod.

pomoc.

1. Zatrudnienie

średnie

ogółem

osób

    50 32
robotnicy     6 32
w biurze dyrekcji     11  
sezonowi       4
prac. inż-technicz.     29  
w tym w terenie     24  
pozost. na st. nie robot..     4  
2. średnia płaca ogółem

 tys. 

    236 176
robotnicy     206 176
nierobotnicy     241  
3. wykształcenie wyższe

osób

    11  
średnie

osób

    35 5
podstawowe

osób

    11

(4?)

18

(27?)

  

  

Załącznik nr 12.

Wypadki przy pracy

   

Rok

Ogółem

w tym

Dni

niezdol.

do pracy

Choroby

zawod.

Liczba

zatrudn.

kobiet

1-3 dni

4-28 dn.

< 28 dn.

ciężkie

uszkodz.

ciała

śmierte.

1988

                 

1989

                12

  

  

Załącznik nr 13.

Majątek Parku

  

Lp

Wyszczególnienie

Jedn

miar

Stan

na 31.

12.88

Stan na 31.12.1989

Szacunk.

wartość

Uwagi

r-m

dobry

do

remontu

do

 kasac.

1.

Budynki ogółem

szt.

65 65 23 40 2 237 347 741  
mieszkalne

szt.

24 24 4 19 1 121 692 810  
gospodarcze

szt.

40 40 18 21 1 56 295 889  
administr.

szt.

1 1 1     56 962 250  
muzeum

szt.

             
warsztaty

szt.

brak         1 932 843  
magazyny

szt.

brak         463 949 prowizorycznie

urządzamy

w podpiwni-

czeniach

inne

szt.

             

2.

Osady leśne terenowe

szt.

24            
3. Pokoje gościnne

szt.

3           w budynku

administrac.

4.

Ważniejsze

maszyny

i urządzenia

sam.osob.

szt.

  2 2     15 200  
sam. ciężar.

szt.

  2   2   6 623  
sam. teren.

szt.

  4 2 2   5 083  
ciągniki

szt.

  1 1     2 344  
pilarki

szt.

  24 24        
komputery

szt.

             
sprzęt video

szt.

             
kserografy szt.              

5.

Wyposaż.

warsztatów

obrabiarki

szt.

             
urz. warszt.

szt.

             

6.

Księgozb. bibliot. Parku

szt.

  108       108 145  

7.

Wartość środk. trwałych

tys.

309 978 748  

  

  

  

  

Spis treści »