...

Celem organizowanej po raz drugi rowerowej Sztafety Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego jest promocja przyjaznych środowisku form aktywnego wypoczynku na szlakach przebiegających przez najpiękniejsze tereny naszego województwa. Organizacją Sztafety włączamy się w obchody Europejskiego Dnia Parków, który jest jest doskonałą okazją do prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych województwa podlaskiego, w szczególności jego parków narodowych i krajobrazowych.

Termin
21 - 25 maja 2001 roku.

Organizatorzy
Wigierski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Suwalski Park Krajobrazowy

Pomoc organizacyjna
Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie województwa podlaskiego.

Honorowy patronat
Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego

Patronat medialny
TVP Białystok i Polskie Radio Białystok

Pomoc finansowa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Uczestnicy
Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej (klasa 6), młodzież gimnazjalna i szkół średnich, pracownicy administracji obszarów chronionych, lasów państwowych, członkowie organizacji ekologicznych i inne osoby (po uzgodnieniu z organizatorami).

Trasa
21 maja - Białowieski Park Narodowy ( 70 km)
22 maja - Narwiański Park Narodowy (44 km), Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi (70 km), Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (70 km)
23 maja - Biebrzański Park Narodowy (119 km)
24 maja - Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy (90 km)
25 maja - Finałowy Konkurs Wiedzy w Suwalskim Parku Krajobrazowym

zobacz mapę

Łączna długość wszystkich etapów wynosi około 460 kilometrów. Trasa każdego etapu podzielona jest na odcinki o długości od około 5 km do około 20 km, wyznaczone pomiędzy szkołami, których uczniowie wezmą udział w imprezie. Każda zgłoszona grupa uczestników pokonuje tylko jeden odcinek, przekazując "pałeczkę" następnej grupie.
"Pałeczką" w Sztafecie będzie gałązka przycięta i okorowana przez bobry, tzw. zgryz bobrowy, pożyczony od bobrów z Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ta oryginalna pałeczka powróci na swoje miejsce w dniu zakończenia Sztafety.

Organizacja
Sztafeta będzie odbywała się w godzinach od 8.00 do około 17.00. Uczestnicy zgłoszeni na imiennych listach przynajmniej na 14 dni przed startem, pokonywać będą trasę na rowerach, które zapewnią organizatorzy (10 sztuk + 1 zapasowy) oraz na rowerach własnych. Maksymalną liczbę uczestników na poszczególnych odcinkach ustala się, ze względów bezpieczeństwa, na 35 osób. Wszyscy uczestnicy Sztafety otrzymają okolicznościowe koszulki. Po przybyciu na metę swojego odcinka uczniowie wezmą udział w spotkaniu z pracownikiem Parku, który opowie o działalności i walorach parku oraz przeprowadzi konkurs wiedzy o parkach narodowych i krajobrazowych. Laureaci konkursów etapowych będą mogli wziąć udział w uroczystym zakończeniu Sztafety w Suwalskim Parku Krajobrazowym w dniu 25 maja. Przejazd laureatów do SPK oraz z powrotem zapewnią organizatorzy. Uczestnicy Sztafety korzystający z rowerów dostarczonych przez organizatorów po przybyciu na metę swojego odcinka będą po spotkaniu z pracownikiem Parku odwożeni do miejsca startu, zaś rowerzyści przybyli na własnych pojazdach powracać będą na miejsce startu osobiście - pod opieką osób wyznaczonych przez szkołę. Organizatorzy zapewnią uczestnikom opiekę medyczną (udział lekarza) oraz ubezpieczenie osób umieszczonych na listach.

Imprezy towarzyszące
Każdy dzień imprezy kończyć się będzie otwartym spotkaniem pracowników Parków z uczestnikami Sztafety, młodzieżą lokalnych szkół i wszystkimi zainteresowanymi. Spotkania odbywać się będą na świeżym powietrzu, przy ognisku, lub - w przypadku złej pogody lub chęci prezentacji filmów, przezroczy itp. - pod dachem. Podczas spotkań prezentowane będą m.in. walory przyrodnicze i kulturowe parków narodowych i krajobrazowych w województwie podlaski, zagadnienia ochrony przyrody i środowiska. Parki sprzedawać będą swoje wydawnictwa, prezentować zagospodarowanie turystyczne regionu i własną ofertę edukacyjną .

Zobacz: Program festynów !

...

inne nowości .............................................................................................................. strona główna